Печелившите, избрани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий, са:

№ на поръчка, инициали, населено място:

107691, Е. С., с. Кадиево

108110, М. С., с. Юруково

108353, М. Т., гр. Карнобат

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 1.1 Промоцията „ИЗГУБЕН – Спечели ексклузивен екземпляр от книгата с уникална корица“, наричана по-нататък „Промоцията“, се организира и провежда от издателство „Егмонт България“ ЕАД, гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, наричано по-нататък Организатор.

 


ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.egmontbulgaria.com за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 02/ 988 01 20 или mail@egmontbulgaria.com.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.egmontbulgaria.com.
2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
 


ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, които могат да използват услугите на сайта www.egmontbulgaria.com, като за участие в томболата от Промоцията трябва да живеят на територията на Република България. В промоцията нямат право на участие служителите на „Егмонт България“ ЕАД, както и членовете на техните семейства.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 12.06.2020 г. и продължава до 31.07.2020 г., включително.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Общо трима печеливши в промоцията ще бъдат наградени с по 1 (един) брой ексклузивен екземпляр от романа „Изгубен“ на Станислав Койчев-Стан, с индивидуален дизайн на коричното оформление при използване на авторска илюстрация от художник-оформителя на Kontur Creative, вдъхновена от участника в конкурса.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. За всяка направена поръчка от уебсайта www.egmontbulgaria.com, закупуваща поне 1 (един) екземпляр от романа на Станислав Койчев-Стан „Изгубен“, участвате в игрова томбола за една от описаните награди в т. 6.1.

7.2. За участие в томболата ще бъде регистриран уникалният номер на направената поръчка.

7.2.1. При оформяне на поръчка на сайта www.egmontbulgaria.com, отговаряща на условието за участие в настоящата промоция, участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, като Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

Промоцията стартира на 12.06.2020 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, продължавайки до 31.07.2020 г., включително. Тегленето на томболите за награди от т. 6.1. ще бъде на 03.08.2020 г.

Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила. Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайтa www.egmontbulgaria.com в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в томболата, Участникът ще получи известие и в профила си на сайта www.egmontbulgaria.com

8.2. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в www.egmontbulgaria.com. Наградите ще бъдат произведени за сметка на Организатора в срок от 30 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

8.3. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 8.2.

8.4. Срокът за доставка на наградите е не по-късно от 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

 

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

 11.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края й.

 

ЧАСТ 13. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА НА ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ

С цел предоставяне на стоките и услугите си на уебсайта egmontbulgaria.com („Уебсайта”), „Егмонт България” ЕАД („Егмонт България“/ „Ние“), ЕИК 131202360, адрес на управление: София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ 9, обработва лични данни на физически лица („Субекти на данни“ /„Вие“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни“Егмонт България“ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни („Обработването”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Вие сами решавате дали и как да използвате стоките и услугите, предоставяни чрез Уебсайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предложим и доставим съответната стока или да предоставим съответната услуга или част от нея.

 

 1. Категории субекти на данни

Във връзка с предоставените стоки и услуги“Егмонт България“ обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Уебсайта с регистрация, като Потребители;

(б) физически лица, ползватели на Уебсайта без регистрация, като Гости;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Егмонт България;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Егмонт България;

(д) физически лица, законни представители на малолетни и непълнолетни лица;

(е) физически лица, представляващи и действащи от името на юридическо лице в случаите по б. (а) – (г) по-горе.

 

 1. Категории данни, които обработваме

Информацията (категориите лични данни), която обработваме относно Вас съобразно тази Политика, може да включва:

2.1. Във връзка с регистрация/ създаване на потребителски профил на физическо лице: имена, имейл адрес, адрес, телефон, пощенски код, населено място, държава и парола;

2.2. Във връзка с регистрация/ създаване на потребителски профил на юридическо лице: имена, ДДС номер, имейл адрес, фирма, адрес, телефон, пощенски код, населено място, държава и парола;

2.3. Във връзка с извършване на покупки в електронния магазин на Уебсайта: тип потребител, имена, телефон, адрес, пощенски код, населено място, държава, ДДС номер и име на фирма (за юридически лица), начин на плащане, номер на ваучер (ако е приложимо), инструкции и коментари към поръчката в неструктуриран вид;

2.4. Във връзка с подадени жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали, както и информация, свързана с резултата от обработването им;

2.5. Във връзка с абониране за получаване на маркетингови съобщения за продуктови линии, планирани издания, класации за най-продавани книги и друга актуална информация като търговски предложения, събития, медийни публикации и т.н.: име и фамилия, имейл адрес, допълнителна информация относно абоната (читател/ родител/ журналист/ разпространител на печатни издания), предпочитан формат на бюлетина (HTML/ текст) ;

2.6. Във връзка с публикуване на мнения, коментари и др. под.: три имена, дата, оценка на продукта, мнение (текстово съдържание в неструктуриран вид);

2.7. Логове: информация от логове за извършване на регистрация и за съгласяване с Условията за ползване и Политиката за защита на личните данни (лог за дата, час и IP адрес), от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория (лог за дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство);

2.8. „Бисквитки“: За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Условията за ползване на уебсайта на Егмонт България, достъпни на: https://egmontbulgaria.com/information/informatsiia-za-potriebitielia-i-usloviia-za-polzvanie-na-saita/

2.9. Други данни:“Егмонт България“ може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Уебсайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

 

 1. Цели на обработването на лични данни

Егмонт България събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. 2 по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Уебсайта. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Егмонт България;

Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с“Егмонт България“ или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;

Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на“Егмонт България“ и трети лица;

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие.

3.1. Целите за обработване на лични данни от Егмонт България, свързани със спазване на законови задължения, включват:

(а) обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;

(б) осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;

(в) пазене на логове на електрони волеизявления;

(г) други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на Егмонт България, свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

3.2. Целите за обработване на лични данни от Егмонт България, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с Егмонт България, включват:

(а) приемане, администриране и обработване на поръчки;

(б) изпълнение и осъществяване на доставка на покупки, извършени през Уебсайта;

(в) обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услугите, достъпни на Уебсайта;

(г) осигуряване на възможност за регистрация на профил в Уебсайта и администриране и поддържане на регистрираните профили;

(д) осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;

(е) администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;

(ж) приемане, администриране и обработване на рекламации;

(з) финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;

(и) възстановяване на грешно преведени суми;

(к) осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите предпочитания.

3.3. Целите на легитимните интереси на“Егмонт България“ или на трети лица (други ползватели на Уебсайта (регистрирани и нерегистрирани потребители на Уебсайта), служители на“Егмонт България“ и негови подизпълнители или доставчици на услуги), за които може да е необходимо обработване на личните данни на Субектите на данни, включват:

(а) осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта от страна на Субектите на данни и от страна на трети лица, включително за целите на поддръжката и администрирането на Уебсайта, предотвратяване на кибератаки и други злоумишлени действия;

(б) моделиране, развитие и подобряване функционалността на Уебсайта;

(в) осъществяване на необходимата комуникация със Субектите на данните, включително по електронен път, във връзка с уведомяването им при промени в Условията за ползване, тази Политика и други важни промени, свързани с предоставянето на стоките и услугите или с функционирането на Уебсайта;

(г) дейности по извършване на проверки във връзка с постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;

(д) осъществяване и закрила на правата и законни интереси на Егмонт България, включително и по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите посетители в Уебсайта;

(е) администриране и управление на услугите, предоставяни през Уебсайта, и обслужване на регистрираните потребители и посетителите на Уебсайта ;

(ж) установяване на взаимоотношения с нови потребители;

(з) управление и контрол на качеството на предоставяните от“Егмонт България“ услуги.

3.4. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:

(а) изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за продукти, услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни.

(б) проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;

(в) изпращане на информационни бюлетини;

(г) други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.

 

 1. Срокове за съхранение на данните

При съхранението на данни „Егмонт България“ прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите и за спазване изискванията на закона.

Регистрационни данни и данни, съдържащи се в профила: За целия период на поддържане на регистрацията, профила в Уебсайта и до 5 (пет) години от прекратяване на регистрацията.Тези данни Ви идентифицират като страна по договора за предоставяне на услугите в уебсайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на договора и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 5 (пет) години от прекратяване на регистрацията.

Данни за плащания и фактури: до 10 (десет) години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Тези данни са необходими с оглед данъчното и счетоводно законодателство, като определеният срок за съхранение е съобразен с техните изисквания.

Логове: За срок от 1 (една) година. С оглед изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 (една) година

Егмонт България като посредник при електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги има задължение да пази лог-информация относно времето и източника за всяко извършено електронно изявление чрез Уебсайта. В допълнение с цел гарантиране сигурността на Услугите, нормалното функциониране на Уебсайта и защитата и осъществяването на законните права и интереси на“Егмонт България“ и на другите ползватели на Уебсайта сред данните, които биха могли да бъдат пазени съобразно този срок са логове за извършените вход/изход от Уебсайта, изтриването на данни в Уебсайта, достъп до данни в Уебсайта и др. под. действия с правно значение, извършени в Уебсайта.

 

 1. Предоставяне на информация

„Егмонт България“ не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен описаните в тази Политика, Условията за ползване и предвидените в закона случаи.

5.1. Предоставяне на информация на подизпълнители, обработващи данни по възлагане

Лични данни на Субектите на данни и друга информация относно тях могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които“Егмонт България“ е възложило извършването на определени услуги, свързани със Уебсайта, като напр. обработване на информация за статистически и маркетингови цели, извършване на тестове и проби на работата на Уебсайта, услуги за колокация на сървърното и мрежово оборудване, правни услуги и др. Такива лица могат да бъдат доставчици на платежни услуги от разстояние, дружества, предоставящи транспортни и куриерски услуги, както и други лица, които участват в обработването и обслужването на плащания и осчетоводяването, предоставяне на услуги за колокация, правни услуги и други подобни дейности, свързани с предоставяните през Уебсайта услуги.

Тези данни ще бъдат разкривани само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи данни от името на „Егмонт България“ и ще бъдат задължени да обработват данните при стриктно спазване на инструкциите на“Егмонт България“ и само за целите, предвидени в Условията за ползване и в тази Политика.

5.2. Предоставяне на информация на търговски партньори и други администратори на лични данни

С цел извършване на дейности по администриране дейността на „Егмонт България“, обслужване на Субектите на данни, техническа поддръжка и администриране на Уебсайта и на предоставяните чрез него услуги, информацията относно Субектите на данни може да се предоставя и на партньори на „Егмонт България“.

С приемането на тази Политика Субектът на данните декларира, че е информиран и се съгласява информацията относно него респ. информацията, предоставяна от него за другите Субекти на данни (напр. лица, на които е законен представител – малолетни и непълнолетни, юридически лица), да бъде предоставяна от „Егмонт България“ на други администратори на лични данни и по-конкретно на търговски партньори на „Егмонт България“ по горния абзац и съответно да бъде обработвана от тях за целите предвидени в тази Политика.

5.3. Предоставяне на информация по силата на нормативно установено задължение

Наред с горното, „Егмонт България“ може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, когато това е предвидено в закон, включително, ако това бъде поискано от „Егмонт България“ по надлежен начин от надлежен ред компетентен държавен или съдебен орган, когато „Егмонт България“ е получило изричното съгласие на Субекта на данните за това, както и когато това се налага за защитата на права и законни интереси на „Егмонт България“ или на потребители на Уебсайта.

 1. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност – Вие имате право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни от страна на „Егмонт България“. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп – Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

6.3. Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране или попълване на Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

6.4. Право на изтриване – Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни – Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица – В случай че е приложимо, Вие имате право да изискате от „Егмонт България“ да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от „Егмонт България“;

6.7. Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на Егмонт България, правото да изразите гледната си точка и да оспорите решението.

6.9. Право на оттегляне на съгласие – Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги, предоставяни на основание Вашето съгласие като напр. абонамент за получаване на имейл бюлетин, чрез функционалностите на Уебсайта е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

6.10. Право на възражение – Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11 Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 1. Данни за контакт с „Егмонт България“ ЕАД

Седалището и адресът на управление на“Егмонт България“ са: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ 9, тел.: 02/9880120, ДДС №: BG 131202360, IBAN: BG78 INGB 9145 1000 0982 18.

Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където“Егмонт България“ осъществява стопанската си дейност по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП, е: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен” 9, ет. 4; тел.: 02/ 988 01 20, 988 01 37, 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22; Факс: 02/ 988 02 23; Имейл адрес: mail@egmontbulgaria.com

Субектите на данни могат да упражнят правата си по т. 6.1-6.10 от тази Политика, като отправят съответно писмено искане към“Егмонт България“ на адреса за кореспонденция и координатите на“Егмонт България“ по-горния абзац.

Искането може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до“Егмонт България“ на адреса на електронна поща, посочен в координатите за връзка с“Егмонт България“ по тази точка.

Субектите на данни могат да упражнят правата, свързани с личните им данни лично или чрез изрично упълномощено от тях лице (с нотариално заверено пълномощно).

Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности.

 

 1. Условия, приложими за съгласието на лице на възраст под 18 години във връзка с услуги на информационното общество

В случаите, когато основание за обработването на личните данни на Субект на данни е изричното му съгласие и това обработване е свързано с прякото предлагане на услуги на информационното общество на Субект на данни, който е на възраст под 18 години, обработването на личните данни на такъв Субект на данни се извършва единствено след дадено съгласие и от родителя/ настойника/ попечителя на този Субект на данни.

 

Настоящата Политика е съставена от „Егмонт България“ ЕАД с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Организаторът „Егмонт България“ ЕАД е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

„Егмонт България“ се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство. „Егмонт България“ предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„Егмонт България“ определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от „Егмонт България“ има право на:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

 1. На адреса на организатора: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и
 2. На телефона на потребителя: 02/ 988 01 20

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена поръчка, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на „Егмонт България“ ще обработва личните данни за срок, съответно:

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „Егмонт България“ ЕАД и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства

ХИТ!
17,90 лв.
ХИТ!
24,80 лв.
14,90 лв.
9,90 лв.
14,90 лв.
19,90 лв.
14,90 лв.
1,99 лв.
14,90 лв.