РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Месец на ЧАРОДЕЙСТВА“ на „Егмонт“ и „Хеликон“, наричана за кратко „Кампанията", е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и издателския директор Надежда Кирова-Шопова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/1377/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1377/.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“ на адрес www.helikon.bg. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 02.01.2024 г. и продължава до 02.02.2024 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват селектирани издания на издателство „Егмонт“ от поредицата „Чародейства“ в минимално количество от 2 (два) броя в участващите обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи). Пълен списък на участващите в кампанията селектирани издания от поредицата „Чародейства“ може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на „Хеликон“ да получат подарък срещу участие в Кампанията.

Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“ или от онлайн книжарница www.helikon.bg, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи най-малкото два (2) броя от поредицата „Чародейства“ на Организатора в периода на кампанията. Кампанията не важи за покупки на книги, различни от посочените като допустими в този документ. Пълен списък на участващите в кампанията селектирани издания от поредицата „Чародейства“ на издателство „Егмонт“ може да бъде видян в края на този документ.

За всеки платени две издания от поредицата „Чародейства“ клиентът има право да получи по един (1) подарък за участие. Ако клиент закупи четири (4) книги от съответната поредица, ще получи съответно два тематични подаръка и т.н. Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“ или при получаване на създадената на адрес www.helikon.bg онлайн поръчка.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Хеликон“ и на адрес www.helikon.bg в периода на Кампанията. Подаръкът не може да бъде заменян за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставен: 1 (един) екземпляр от книгата Колите: Пиши и трий“ (ISBN: 9789542715399) или „Принцеса: Пиши и трий“ (ISBN: 9789542715467), за всяка покупка на книги, участващи в промоцията, в минимално количество от два (2) броя от поредица „Чародейства“.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ  

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на книги, участващи в промоцията, от поредицата „Чародейства“ на Организатора в периода на кампанията в минимално количество от два (2) броя.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1377/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Книжарница

Адрес

Хеликон Асеновград

гр. Асеновград, ул. "Изложение" №2

Хеликон Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №1

Хеликон Бургас

гр. Бургас, пл. "Тройката" №4

Хеликон Бургас Център

гр. Бургас, ул. "Александровска" №51

Хеликон Варна 3

гр. Варна, бул. "Сливница" №22

Хеликон Варна Център

гр. Варна, ул. "Княз Борис" №17

Хеликон Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 17

Хеликон Враца

гр. Враца, ул. “Никола Войводов” № 18

Хеликон Габрово

гр. Габрово, ул. "Ген. Радецки" №28

Хеликон Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №3

Хеликон Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №11

Хеликон Добрич

гр. Добрич, ул. “25 септември” № 34

Хеликон Карлово

гр. Карлово, ул. Гурко 10

Хеликон Казанлък

гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий Хилендарски" №2, магазин 3

Хеликон Кърджали

гр. Кърджали, бул. “България” № 58

Хеликон Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 33

Хеликон Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" №34

Хеликон Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. "2-ри януари" №2

Хеликон Пазарджик Център

гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №23

Хеликон Перник

гр. Перник , ул. "Търговска" 7

Хеликон Плевен

гр. Плевен , ул. "Васил Левски" 161

Хеликон Плевен 2

гр. Плевен, бул. "Данаил Попов" №18

Хеликон Пловдив

гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 13

Хеликон Пловдив Център

гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І” № 29

Хеликон Разград

гр. Разград, бул. “България” 9

Хеликон Русе

гр. Русе, ул. “Александровска” № 50

Хеликон Сливен

гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" №28

Хеликон Смолян

гр. Смолян, бул. "България" №57, блок Ела

Хеликон София – Витоша

гр. София, бул. Витоша 59

Хеликон София – Славейков

гр. София, пл. “Славейков” № 1

Хеликон София – Славейков 2

гр. София, пл. Славейков № 7

Хеликон София – Съборна

гр. София, ул. “Съборна” 5

Хеликон София – Шишман

гр. София, ул. "Цар Иван Шишман" 27Б

Хеликон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 100

Хеликон Троян

гр. Троян, ул. "Васил Левски" №42

Хеликон Търговище

гр. Търговище, ул. "Васил Левски" №9

Хеликон Хасково

гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 14

Хеликон Шумен

гр. Шумен, бул. "Славянски" 88

Хеликон Ямбол

гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 29

 

РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

ISBN

Заглавие

9789542707110

АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА, Чародейства

9789542702870

КАМБАНКА, Чародейства

9789542707127

АРИСТОКОТКИ, Чародейства

9789542704089

ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ, Чародейства

9789544464141

ТИГЪРА, Чародейства

9789542704041

ПРИНЦЕСАТА И ЖАБОКЪТ, Чародейства

9789544465506

АЛАДИН, Чародейства

9789542708063

ХРАБРО СЪРЦЕ, Чародейства

9789542706625

НОВИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С МЕЧО ПУХ, Чародейства

9789542705505

РАПУНЦЕЛ И РАЗБОЙНИКЪТ, Чародейства

9789542704928

ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ 3, Чародейства

9789542704980

ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ 2, Чародейства

9789542706427

КОЛИТЕ 2, Чародейства

9789544467043

ТЪРСЕНЕТО НА НЕМО, Чародейства

9789542718499

СМЕЛАТА ВАЯНА, Чародейства

9789544467326

ПРАСЧО, Чародейства

9789542710516

ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО, Чародейства

9789544466664

ПЕПЕЛЯШКА, Чародейства

9789544461904

СНЕЖАНКА, Чародейства

9789544464530

101 ДАЛМАТИНЦИ, Чародейства

9789544462352

МАЛКАТА РУСАЛКА АРИЕЛ, Чародейства

9789542719809

ТАЙНАТА НА КОКО, Чародейства

9789544463809

БАМБИ, Чародейства

9789542720577

ДЪМБО, Чародейства

9789544462567

КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА, Чародейства

9789544462154

МЕЧО ПУХ, Чародейства

9789544466992

ЛЕЙДИ И СКИТНИКA, Чародейства

9789544468590

СЛОНБАЛОН, Чародейства

9789544462741

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА, Чародейства

9789542719755

КОЛИТЕ 3, Чародейства

9789542702368

КОЛИТЕ, Чародейства

9789542701163

РАТАТУЙ, Чародейства

9789542730903

СТИХИИ, Чародейства

9789542724032

МУЛАН, Чародейства

9789542728269

МЕЧЪТ В КАМЪКА, Чародейства

9789542723998

НАПРЕД, Чародейства

9789542726159

ЛЯТНОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ЛУКА, Чародейства

9789542726203

ЛИСИЦАТА И ХРЪТКАТА, Чародейства

9789542726531

ЦАР ЛЪВ 2, Чародейства

9789542729174

ПЕПА, Чародейства

9789542728238

ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА, Чародейства

9789542728207

ХЕРКУЛЕС, Чародейства

9789542726500

ПОКАХОНТАС, Чародейства

9789542726784

ЕНКАНТО, Чародейства

9789542727439

МЕЙ - ЧЕРВЕНАТА ПАНДА, Чародейства

9789542727873

БАЗ СВЕТЛИННА ГОДИНА, Чародейства

9789542728214

ЧУДЕН СВЯТ, Чародейства

9789542730187

РОБИН ХУД, Чародейства

9789542729273

ПИНОКИО, Чародейства

9789542729266

КНИГА ЗА ДЖУНГЛАТА, Чародейства

9789542730378

ЖЕЛАНИЕ, Чародейства

9789542730972

ЦАР ЛЪВ, Чародейства

9789542731467

АЛИСА, Чародейства (обновено издание)

9789542731450

ПИТЪР ПАН, Чародейства(обновено издание)

9789542723240

ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2, Чародейства

9789542722977

ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ 4, Чародейства