РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Време е да сме заедно” за лоялни клиенти на „Егмонт” и книжарници „Сиела”, наричана за кратко „Кампанията”, е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен” № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор”.

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: https://egmontbulgaria.com/1282/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: https://egmontbulgaria.com/1282/.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Сиела”. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на книжарници „Сиела” на адрес www.ciela.com. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията стартира на 10.11.2022 г. и продължава до 23.12.2022 г. или до изчерпване на количествата от наградите. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: www.egmontbulgaria.com .

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват печатни издания на издателство „Егмонт” с логото „Дисни“ и/или „Дисни Пиксар“ на минимална стойност 8,99 лв. в участващите обекти на книжарници „Сиела” в периода на Кампанията, попълват печати в картата си за участие, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Сиела”, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на лоялни клиенти на Организатора и на книжарници „Сиела” да получат награда срещу представяне на попълнена с минимум 3 (три) печата карта за участие в Кампанията. Печатите се поставят на специално обозначените места върху картата за участие.

Картите за участие се предоставят безплатно от касите на обектите на книжарници „Сиела“, като право да получи карта има всеки клиент, който закупи еднократно печатни издания на „Егмонт“ с логото „Дисни“ и/или „Дисни Пиксар“ в периода на кампанията.

Печати се предоставят при всяка последваща покупка на издание/я на „Егмонт” с логото „Дисни“ и/или „Дисни Пиксар“ за периода на кампанията. За всеки платени 8,99 лв. клиентът има право да получи по 1 (един) печат за участие. Ако клиент закупи печатни издания на „Егмонт“ с логото „Дисни“ и/или „Дисни Пиксар“ на минимална стойност 17,98 лв., ще получи съответно 2 (два) печата. Ако клиент закупи печатни издания на „Егмонт“ с логото „Дисни“ и/или „Дисни Пиксар“ на минимална стойност 26,97 лв., ще получи съответно 3 (три) печата.

Печатите се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Сиела”. За получаване на наградата е необходимо клиент да събере 3 (три) печата в своята карта за участие. Наградите се предоставят безплатно в участващите в Кампанията обекти на „Сиела” и след предоставяне от страна на клиента на коректно попълнена карта за участие на касите на съответния обект.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти, с неограничен брой карти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Печатите се считат за валидни, само ако са получени при направени покупки в участващи обекти на „Сиела” в периода на Кампанията и са поставени върху оригиналната карта за участие. Печатите и наградата не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Като награда в Кампанията ще бъде предоставен пъзел Trefl от 30 части - Мики Маус, Торта за рожден ден.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДА

Право да получи награда има всеки участник, който отговаря на условията на Кампанията, и който събере минимум 3 (три) печата в своята оригинална карта за участие и заяви желанието си да получи награда в участващите обекти на книжарници „Сиела” в периода на провеждане на Кампанията и до изчерпване на количествата на наградите.

Ако участник, който е попълнил картата си с минимум 3 (три) печата, не обяви на касите в участващите обекти на книжарници „Сиела” желанието си да получи награда в рамките на Кампанията, то той не може да има претенция за получаване на награда.

Участниците имат право на неограничен брой участия и съответно награди при спазване на условията на Кампанията.

РАЗДЕЛ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградите за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 9. ТАКСИ

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужда карта за участие.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на печат върху картата му за участие.

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на награда при събиране на нужния брой печати за получаването му.

Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужда карта за участие.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://egmontbulgaria.com/1282/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „СИЕЛА“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

 1. Книжарница Ciela Books & Music - Витоша 60
 2. Книжарница Ciela Books & Music – Граф Игнатиев
 3. Книжарница Ciela Knigomania Books & Music - Mall of Sofia
 4. Книжарница Ciela/Книгомания/Комсед - Paradise Center, София
 5. Книжарница Ciela Books & Music – The Mall, София
 6. Книжарница Ciela Books & Music - Park Center Sofia
 7. Книжарница Ciela Books & Music - Подлез на ректората СУ, София
 8. Книжарница Ciela Books & Music - Park Mall Stara Zagora
 9. Книжарница Ciela Books & Music - Mall Plovdiv
 10. Книжарница Ciela Books & Music – Plovdiv Plaza
 11. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Русе
 12. Книжарница Ciela Books & Music - ФКЦ, Варна
 13. Книжарница Ciela Books & Music - DELTA PLANET, ВАРНА
 14. Книжарница Сиела - Панорама Мол Плевен
 15. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Galleria Бургас
 16. Книжарница Ciela Books & Music - Свищов
 17. Книжарница Ciela Books & Music - Мол Перник