ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „Чети и спечели ЛУНАстични награди!” („Играта”) е организирана от „Егмонт България” ЕАД („Организатор”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. Фритьоф Нансен N9, ет. 4. С участието си в Играта Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните Официални правила и общи условия:

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2. Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите Oфициални правила („Официалните Правила”).

Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.egmontbulgaria.com („Уебсайта”).

Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

 

ЧАСТ 3. ПЕРИОД

3. Играта стартира на 12.11.2016 г. и приключва на 12.12.2016 г. или при изчерпване на всички скреч карти, даващи право на участие, което от събитията настъпи първо.

При изчерпване на количествата карти в даден обект на книжарници „Хеликон“, Играта в този обект приключва, но продължава в останалите обекти, в които картите не са изчерпани.

При изчерпване на картите в даден обект на книжарници „Хеликон“ Организаторът на Играта ще обяви това обстоятелство по подходящ начин – с обявление на Уебсайта или в съответния обект или по друг начин, по свое собствено усмотрение.

Организаторът на Играта има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта.

В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

При изчерпване на наградите или на всички скреч карти или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

След края на играта Организаторът няма задължения да предоставя скреч карти и такива да бъдат проверявани и да се считат за печеливши.

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда и администрира в обектите на книжарници „Хеликон“ на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

5. В Играта може да участва всяко физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на издателство „Егмонт” и тези на книжарници „Хеликон“.

 

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което:

А. отговаря на условията по Част 5 по-горе,

Б. е направило покупка на издания на издателство „Егмонт“ от марката „Soy Luna” на минимална стойност 14,80 лв. (отнася се за стойност при еднократна покупка, не за акумулирана стойност) от обект на книжарници „Хеликон“.

В. е изпълнило условието от подточка Б. по-горе в периода на играта, упоменат в Част 3.

Г. е поискало да му бъде предоставена скреч карта за участие или е приело такава карта, предоставена му от служител на касата в обект на книжарници „Хеликон“ в момента на закупуване на издания на „Егмонт“ от марката “Soy Luna” и е налична касова бележка, удостоверяваща, че покупката е на минимална стойност 14,80 лв.

7. Карта за участие се предоставя в момента на закупуване на издания по подточка Б от Част 6. Точка 6. при искане на Участника. Всеки Участник има право да получи толкова карти, колкото еднократни покупки за упоменатата минимална стойност е направил.

8. Участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който поиска да му бъде предоставена скреч карта или приеме такава карта, предоставена му от Служител на касата в момента на закупуване на издания по подточка Б от Част 6. Точка 6. от Участника. Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва.

9. При получаване на скреч карта за участие всеки Участник трябва на място да провери каква награда печели и да я изиска от служител на касата в съответния обект на книжарници „Хеликон“, като в замяна предава скреч картата си на съответния служител. За проверка на наградата Участникът трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването/премахването на защитния слой мастило, Участникът разбира/прочита каква награда печели. Всички карти в играта са печеливши.

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

10.Наградите, подлежащи на раздаване на Участниците в Играта и предоставяни от служители на книжарници „Хеликон“ на касата на съответния обект, са както следва:

25 бр. преносими огледала/зарядни

25 бр. комплект значки

100 бр. калъф за телефон

100 бр. гривни

750 бр. картички

11. Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

12. Участник може да предяви и изиска спечелена от него награда на касата в обектите на книжарници „Хеликон“ само в момента на извършване на покупката в периода на кампанията срещу предоставяне на скреч картата си и съответната касова бележка съгласно настоящите Общи правила. Разменените срещу награди скреч карти остават в служителите на книжарници „Хеликон“.

13. Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване или до изтичане на периода на Играта, което от събитията настъпи първо. След изчерпването на наградите, Организаторът на Играта обявява нейния край по начина, посочен в Част 3 на тези Общи Правила.

14. Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Играта, при спазване на настоящите Общи Правила срещу валидна и оригинална печеливша скреч карта, отпечатана от Организатора. Скреч карти, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат други грешки, включително манипулация на скреч карти, се считат за невалидни и се обезсилват.

15. Крайният срок на Играта е 12.12.2016 г. След тази дата представени печеливши скреч карти няма да бъдат проверявани и се считат за невалидни.

16. Не се допуска размяната на награди за тяхната парична равностойност.

 

ЧАСТ 8. ПУБЛИЧНОСТ

17. С участието си в тази промоция Участниците се съгласяват, че техни имена или снимка биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и/или видео материали от Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна.

12,90 лв.
12,90 лв.
4,99 лв.
14,90 лв.
12,90 лв.
4,99 лв.
4,99 лв.
14,90 лв.
12,90 лв.
4,99 лв.
6,99 лв.
14,90 лв.