1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта „Отвътре навън 2“ е „Егмонт България“ ЕАД.

2. СТРАНИЦА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда на Facebook страницата https://www.facebook.com/egmont.bg/, управлявана от „Егмонт България“ ЕАД.

3. СРОК НА ИГРАТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Играта се провежда на територията на България през периода: от 13.06.2024 г. до 20.06.2024 г., включително.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА:

4.1. В Играта участва всяко физическо лице, което отговори на условието, оповестено в игровия пост, публикуван на страницата на https://www.facebook.com/egmont.bg/

4.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, и да не са служители на „Егмонт България“ ЕАД.

4.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази Игра, е 18 навършени години в деня на началото на Играта.

4.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в томболата за разпределение на наградите, всяко лице трябва да спази  условието в игровия пост, като отговори правилно на въпроса Как се казва главната героиня, с чиито емоции ни срещат филмите „Отвътре навън“?  – под формата на коментар под обозначения пост. Постът ще бъде позициониран на Facebook страницата: https://www.facebook.com/egmont.bg/

6. НАГРАДИ

Наградите в Играта „Отвътре навън 2“ представляват:

1 бр. оригинални стиклистчета от филма „Отвътре навън 2“;

1 бр. оригинална двулицева шапка от филма „Отвътре навън 2“;

1 бр. оригинална цветна лампа от филма „Отвътре навън 2“;

1 бр. оригинална раница от филма „Отвътре навън 2“;

3 бр. книги „Отвътре навън 2“ от поредица „Чародейства“;

Наградите са разпределени в общо 3 (три) наградни комплекта за всеки от победителите, както следва:

1 (един) награден комплект, който включва: 1 (един) бр. стикилистчета от филма „Отвътре навън 2“; 1 (един) бр. оригинална двулицева шапка от филма „Отвътре навън 2“; 1 (един) бр. книга „Отвътре навън 2“ от поредица „Чародейства“;

1 (един) награден комплект, който включва: 1 (един) бр. цветна лампа от филма „Отвътре навън 2“; 1 (един) бр. книга „Отвътре навън 2“ от поредица „Чародейства“;

1 (един) награден комплект, който включва: 1 (един) бр. оригинална раница от филма „Отвътре навън 2“; 1 (един) бр. книга „Отвътре навън 2“ от поредица „Чародейства“.

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1. Печелившите ще бъдат анонсирани под публикацията на играта „Отвътре навън 2“ на страницата https://www.facebook.com/egmont.bg/ на 21 юни 2024 г., петък.

7.2. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, измежду всички, оставили коментар под поста с отговор на условието в игровия пост, посочен в т. 5.1., а резултатите от тегленията ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/egmont.bg/.

7.3. След приключване на Играта, Организаторът ще оповести официално края ѝ чрез публичен пост на Facebook страницата  https://www.facebook.com/egmont.bg/ на 21 юни 2024 г., петък, като обяви печелившите. Печелившите участници, които не потърсят наградата си (определена в т.6.) до 21 юли 2024 г., губят правото да я получат.

8. ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в Играта „Отвътре навън 2“ представляват само и единствено тези, представени в т. 6. и не подлежат на замяна с друга филмова награда от „Отвътре навън 2“ или друго филмово заглавие, дистрибутирано от „Форум Филм България“ ЕООД.

Организаторът ще се свърже със спечелилите, за да уточни тяхното получаване. То може да бъде осъществено:

Лично: Печелившият получава наградата си от офиса на Организатора Егмонт България ЕАД, София, ул. „Фритьоф Нансен” 9, след като се легитимира и покаже личното си съобщение;

- „До поискване“ от офис на куриер – наградата се изпраща „До поискване“ до офис на куриерската фирма СПИДИ, предварително посочен от Печелившия от наличните офиси на компанията, намиращи се на този адрес: https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices

Доставка до адрес, посочен от Печелившия – ако в населеното място на Печелившия няма офис на СПИДИ, то Организаторът изпраща наградата до адрес, посочен от Печелившия.

8.2. Никоя от наградите, посочени в т.6 не може да бъде заменяна срещу левовата ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в тази Игра потвърждава безусловното и изрично съгласие от страна на всеки участник за обработване на следните лични данни – Facebook профил, две имена, телефонен номер, предоставени от Участниците за тяхното обработване за следните цели:

  • Идентифициране на печеливш във връзка с участие в томбола или игра;
  • Осъществяване на контакт с Печелившия с оглед на получаване на спечелената от него награда.

9.2. Личните данни, обработвани с целите, описани по-горе, се съхраняват от Организатора за срок от 30 (тридесет) дни.

9.3. С регистрацията си за участие в Играта се счита, че Участникът приема тези правила на играта, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

9.4. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: pr@egmontbulgaria.com, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, за които са предявени претенции извън сроковете, посочени в тези Общи условия и правила.

10.2. Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците. В случай на непотърсена или неполучена навреме награда от Печелившия, то тя се връща обратно при Организатора и ако Печелившият иска да я получи, то повторното изпращане ще е за негова сметка.

10.3. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

10.4 Организаторите не отговарят за качеството на наградите.

10.5. Организаторите не отговарят:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата.


10.6. Организаторите не поемат никакви разходи (в т.ч., но не само – транспортни, за храна, други), свързани с получаването и използването на наградата.

 

11. СПОРОВЕ

11.1. С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички условия на настоящите Правила.

11.2. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции на гр. София.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

12.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им във Facebook страницата: https://www.facebook.com/egmont.bg/.

13. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

13.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://www.facebook.com/egmont.bg/.

7,99 лв.
8,99 лв.
8,99 лв.
4,99 лв.
5,99 лв.
1,59 лв.
1,59 лв.
2,99 лв.
4,99 лв.
4,99 лв.
8,99 лв.
13,90 лв.