Искаш да чуеш своята любимка на живо? Докажи колко голям фен си й и спечели два билета (за теб и твой придружител) за концерта на Виолета на 2 септември 2015 г. в Букурещ! Как ли? Много е лесно: изпрати ни писмо, в което описваш как си представяш една страница от дневника на Виолета. Може да бъде под формата на текст, снимка, рисунка или каквото друго ти хрумне. Изпрати писмото си до violetta@egmontbulgaria.com, като не забравяш да напишеш име и фамилия, на колко години си и телефон за връзка. Имаш време до 16 август - успех!

Запознай се внимателно с официалните правила за участие в конкурса:Спечели двоен билет за концерта на Виолета в Букурещ!

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС „Спечели два билета за концерта на Виолета в Букурещ през септември 2015 г.”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1. Конкурсът „Спечели два билета за концерта на Виолета в Букурещ” („Конкурсът”) е организиран и администриран от „Егмонт България” ЕАД („Организатор”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. Фритьоф Нансен N9, ет. 4.
    С участието си в конкурса Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (по-долу колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните общи условия:

 

ЧАСТ 2. ПЕРИОД

  1. Конкурсът е отворен за участие в периода от 00:00ч. на 25 юли 2015 г. до 23:59 ч. на 16 август 2015 г.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

  1. Конкурсът се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  1. Участник в Конкурса може да бъде всяко физическо лице с местоживеене на територията на Република България или законно пребиваващо в Република България за периода на Конкурса и отговарящо на следните условия:

4.1. В Конкурса се допускат само лица на възраст над 7 години.

4.2. Ако нямате навършени осемнадесет години и Конкурсът е разрешен за вас, моля вземете съгласие от своя родител/настойник, преди да се запишете за участие съгласно настоящите Общи условия.

4.3. За участие в Конкурса не се изисква закупуване на продукт или услуга, предлагани от Организатора или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.4. В Конкурса нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. За участие в Конкурса е необходимо следното:

5.1. Участие се заявява през електронна поща violetta@egmontbulgaria.com, където всеки Участник трябва да изпрати свое авторско писмо с текст и/или рисунка (и) и/или снимка (и) и/или колаж (и) или друга форма на изобразяване как си представя една страница от дневника на Виолета - героинята от ТВ сериала „Виолета” на „Дисни Чанъл”;

5.2. Всеки имейл трябва да съдържа следната актуална и достоверна информация – име (име и фамилия на участника), възраст, имейл и телефон за връзка. Приема се, че имейлът, от който Участникът е изпратил заявката си за участие в Конкурса е актуален и достоверен имейл за връзка с Участника;

5.3. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Конкурса със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта или друг документ, удостоверяващ самоличност, в случай че спечели наградата;

5.4. Счита се, че със заявяването на участието си по реда на т. 5.1., съответният Участник и/или неговите Родители (когато е приложимо), приема и се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

5.5. С приемането на настоящите Общи условия Участникът и/или неговите Родители (когато е приложимо), се съгласява и декларира, че разбира, че участва в Конкурс, организиран от „Егмонт България” ЕАД.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградата в Конкурса е следната:

Пътуване и посещение на концерта на Виолета (актрисата и певица Мартина Щосел) – звездата от едноименния сериал на „Дисни Чанъл”, в Букурещ, в началото на септември 2015 г., за победителя и негов придружител, което включва следното:

- Транспорт София-Букурещ-София

- Настаняване в хотел - една нощувка за победителя и придружителя му в двойна стая в избран от Организатора хотел с включена закуска;

- Два билета за концерта на Виолета, който ще бъде проведен в гр. Букурещ, площад на Конституцията, на 02.09.2015 г., от 19:30 ч.

6.2. Организаторът ще информира Участника, спечелил награда по т. 6.1., за всички подробности по пътуването (резервации, точни дати, настаняване и др.).

 

ЧАСТ 7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

7.1. След изтичане на крайния срок за участие в Конкурса, Организаторът ще прегледа всички участия, като си запазва правото да НЕ приема такива, които са технически неприемливи (нечетливи, неясни и под.), имат неприлично съдържание или са в разрез с някое от тези общи условия. Организаторът си запазва правото да публикува писма на участници за целите на Конкурса и промотирането му. Публикуването на такова писмо не означава, че то задължително е печелившото участие.

7.2. След приключване на Конкурса всички участия ще бъдат прегледани от жури, съставено от представители на Организатора. Ще бъде избран един печеливш на наградата по т. 6.1. и трима подгласника. За победител ще бъде избран онзи участник, чието електронно писмо е най-оригинално според преценката на журито. За подгласници ще бъдат избрани трима участника със следващите по оригиналност писма според преценката на журито.

 

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Печелившият участник (име и фамилия съгласно посочените в мейла за участие) ще бъде обявен на официалната Facebook страница на издателство „Егмонт” (https://www.facebook.com/egmont.bg) на 19 август в 17:00 ч.

8.2. В срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на обявяване на победителя в Конкурса, Организаторът ще се свърже с печелившия Участник на телефонния номер за контакт, който Участникът е посочил в писмото си за участие в Конкурса. Ако печелившият Участник не бъде открит на посочения от него телефон до 3 (три) пъти в рамките на срока от 3 (три) работни дни по предходното изречение, Организаторът има право да прекрати опитите си да се свърже с него. В този случай Организаторът ще се свърже с първия подгласник, избран от Журито, като приложи описаната по-горе процедура при условията на настоящата точка.

8.3. При свързване с печелившия Участник същият следва да потвърди имената си, e-mail адрес и телефон за връзка.

 

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

9.1. Организаторът не носи отговорност за нереализирана награда, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде реализирана поради невъзможност печелившия Участник да се идентифицира и/или да се възползва от наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник;

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Организатора;

9.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие, в случай че данните, изпратени от даден Участник, съдържат непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.3. За да бъде реализирана наградата, участник-победител под 18 годишна възраст трябва задължително да бъде придружен от пълнолетно и дееспособно лице по време на пътуването при спазване на съответните законови разпоредби.

9.4. Наградата НЕ включва разходи за път на победителя и придружителя му до гр. София, нито каквито и да било други разноски, възникващи около реализирането на наградата, неизброени изрично в т. 6. В Наградата не са включени и пътни разноски от хотела до мястото на провеждане на концерта в Букурещ, нито каквито и да било застраховки – те трябва да бъдат направени от победителя (или неговите Родители) и придружителя му по тяхно усмотрение.

9.5. Победителят и/или неговите Родители носят отговорност за притежаването и осигуряването на валидни паспорти, визи, декларации или други документи, необходими за осъществяването на пътуването, настаняването и посещението на концерта. Представянето на валидни документи за самоличност е условие за получаване на наградата по т. 6.1. Ако победителят не отговаря на посочените условия в тези Общи правила, Организаторът си запазва правото да избере на посочения в т. 7.2. принцип друг победител, отговарящ на условията.

9.6. Всички пътуващи трябва да притежават паспорт или лична карта, издаден/а от държава-членка на ЕС, с валидност най-малко 6 месеца, считано от датата на връщане. Лицата, които не притежават паспорт, издаден в ЕС, трябва да гарантират, че отговарят на изискванията за посещение на Румъния и да проверят в съответните местни генерални консулства на Румъния какви са изискванията за виза или за влизане в страната.

9.7. Всякакви други допълнителни разходи, различни от описаните в наградата по т. 6.1. и възникващи по повод реализирането на наградата, следва да бъдат заплатени от победителя и/или неговите придружители и/или Родители/настойници (когато това е приложимо).

9.8. С участието си в Конкурса Участникът победител или неговите Родители/настойници дават своето съгласие за участие в последващи Конкурса рекламни активности, като Организаторът си запазва правото за използване на имената му, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.

9.9. Организаторът не поема отговорност за изпратени участия или данни за участници, които са изгубени и/или не са получени, които са сгрешени или забавени, както и за такива, които не могат да бъдат изпратени поради технически грешки или друга независеща от него причина; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страница или комбинация от тях; технически повреди; други форсмажорни обстоятелства;

9.10. С подаване на заявката си за участие в Конкурса всеки участник и/или неговите Родители/Настойници дават съгласието си и предоставят безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената му и изпратените от него материали за участие във Facebook страницата на Организатора.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

10.2. Спечелената награда не може да бъде заменяна с паричната й равностойност.

 

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Конкурсът се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратори на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Конкурса единствено за следните цели: провеждане на Конкурса, включително - определяне на печелившия Участник и предоставяне на наградата.

11.2. С участието си в Конкурса Участниците дават изричното си съгласие:

11.2.1. личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Конкурса;

11.2.2. името на печелившия Участник да бъде използвано от Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

11.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпратят искане на адрес: violetta@egmontbulgaria.com

11.4. След приключване на Конкурса и свързаните с него дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

 

ЧАСТ 12. ДРУГИ

12.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила и общи условия на Конкурса. За целия период на Конкурса всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване на електронен адрес: violetta@egmontbulgaria.com Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила и общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на www.egmontbulgaria.com.  С участието си в Конкурса участниците или техните родители/настойници (за лица под 18 години) се обвързват с Официалните правила и общите условия и се съгласяват да ги спазват.

12.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

14,90 лв.
14,90 лв.
14,90 лв.
3,99 лв.
3,99 лв.
11,90 лв.
4,99 лв.
3,99 лв.
3,99 лв.
4,99 лв.
3,20 лв.