По случай излизането на новото илюстровано издание на „Хари Потър и Философският камък” от Дж. К. Роулинг и с илюстрации на Джим Кей издателство „Егмонт” те предизвква да докажеш, че познаваш добре историята на момчето-магьосник.

Хари Потър и Философският камък - ТЕСТ

Провери познанията си още сега и после сподели резултата си на своята стена във Facebook или в профила си в Twitter. А след това публикувай линка на споделения резултат като коментар под поста, анонсиращ конкурса във Facebook страницата на издателство „Егмонт”. Един късметлия, избран чрез жребий, ще спечели новото илюстровано издание.

Печелившият ще бъдe обявен в 17 ч. на 5 октомври във Facebook страницата на издателство „Егмонт”.

 

 

 

Преди да се захванеш с теста, трябва да се запознаш с...

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС „Спечели новото илюстровано издание на „Хари Потър и Философският камък”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът „Спечели новото илюстровано издание на „Хари Потър и Философският камък” („Конкурсът”) е организиран и администриран от „Егмонт България” ЕАД („Организатор”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. Фритьоф Нансен N9, ет. 4.

С участието си в конкурса Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (по-долу колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните общи условия:

ЧАСТ 2. ПЕРИОД

Конкурсът е отворен за участие в периода от 24 септември 2015 г. до 23:59 ч. на 4 октомври 2015 г.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в Конкурса може да бъде всяко физическо лице с местоживеене на територията на Република България или законно пребиваващо в Република България за периода на Конкурса и отговарящо на следните условия:

4.1. В Конкурса се допускат само лица на възраст над 7 години.

4.2. Ако нямате навършени осемнадесет години и Конкурсът е разрешен за вас, моля вземете съгласие от своя родител/настойник, преди да се запишете за участие съгласно настоящите Общи условия.

4.3. За участие в Конкурса не се изисква закупуване на продукт или услуга, предлагани от Организатора или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.4. В Конкурса нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

За участие в Конкурса е необходимо следното:

5.1. Участие се заявява чрез попълване на формуляра „Тест „Хари Потър и Философският камък”, където всеки Участник трябва да отговори на 30 въпроса, като посочи за верен един от няколко възможни отговора;

5.2. Резултатът от теста трябва да се сподели във Facebook или Twitter профила на Участника и след това линк към него да се публикува като коментар под поста, обявяващ началото на Конкурса във Facebook страницата на издателство „Егмонт” (https://www.facebook.com/egmont.bg/posts/10153500730495380).

5.3. Всеки Участник има право на едно (1) участие в Конкурса.

5.5. Счита се, че със заявяването на участието си по реда на т. 5.1., съответният Участник и/или неговите Родители (когато е приложимо), приема и се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

5.6. С приемането на настоящите Общи условия Участникът и/или неговите Родители (когато е приложимо), се съгласява и декларира, че разбира, че участва в Конкурс, организиран от „Егмонт България” ЕАД.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградата в Конкурса е следната:

Една бройка от новото илюстровано издание на „Хари Потър и Философският камък” от Дж. К. Роулинг и с илюстрации на Джим Кей.

6.2. Организаторът ще информира Участника, спечелил награда по т. 6.1., за всички подробности около получаването на наградата.

ЧАСТ 7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

7.1. След изтичане на крайния срок за участие в Конкурса, Организаторът ще прегледа всички участия, като си запазва правото да НЕ приема такива, които са технически неприемливи, имат неприлично съдържание или са в разрез с някое от тези общи условия.

7.2. С жребий ще бъдат избран един печеливш на наградата по т. 6.1. сред всички участия.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Печелившият Участник ще бъде обявен на официалната Facebook страница на издателство „Егмонт” (https://www.facebook.com/egmont.bg) на 5 октомври в 17:00 ч.

8.2. В срок от 1 (един) работен ден, считано от датата на обявяване на победителя в Конкурса, Организаторът ще се свърже с печелившия Участник чрез Facebook профила, използван за участие в Конкурса. Ако печелившия Участник не върне отговор в рамките на 3 (три) работни дни по предходното изречение, Организаторът има право да прекрати опитите си да се свърже с него. В този случай Организаторът ще избере чрез жребий нов Участник, като приложи описаната по-горе процедура при условията на настоящата точка.

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

9.1. Организаторът не носи отговорност за нереализирана награда, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде реализирана поради невъзможност печелившия Участник да се идентифицира и/или да се възползва от наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник;

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Организатора;

9.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие, в случай че данните, изпратени от даден Участник, съдържат непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.3. За да бъде реализирана наградата, участник-победител под 18 годишна възраст трябва задължително да получи разрешение от пълнолетно и дееспособно лице за реализиране на наградата си при спазване на съответните законови разпоредби.

9.5. Всякакви допълнителни разходи, възникващи по повод реализирането на наградата, следва да бъдат заплатени от победителя и/или неговите придружители и/или Родители/настойници (когато това е приложимо).

9.6. С участието си в Конкурса Участникът победител или неговите Родители/настойници дават своето съгласие за участие в последващи Конкурса рекламни активности, като Организаторът си запазва правото за използване на имената му, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.

9.7. Организаторът не поема отговорност за изпратени участия или данни за участници, които са изгубени и/или не са получени, които са сгрешени или забавени, както и за такива, които не могат да бъдат изпратени поради технически грешки или друга независеща от него причина; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страница или комбинация от тях; технически повреди; други форсмажорни обстоятелства;

9.8. С подаване на заявката си за участие в Конкурса всеки участник и/или неговите Родители/Настойници дават съгласието си и предоставят безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената му и изпратените от него материали за участие във Facebook страницата на Организатора.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Конкурсът се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратори на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Конкурса единствено за следните цели: провеждане на Конкурса, включително - определяне на печелившия Участник и предоставяне на наградата.

11.2. С участието си в Конкурса Участниците дават изричното си съгласие:

11.2.1. личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Конкурса;

11.2.2. името на печелившите Участници да бъде използвани от Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

11.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпратят искане на адрес: harrypotter@egmontbulgaria.com

11.4. След приключване на Конкурса и свързаните с него дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

ЧАСТ 12. ДРУГИ

12.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила и общи условия на Конкурса. За целия период на Конкурса всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване на електронен адрес: harrypotter@egmontbulgaria.com Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила и общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на www.egmontbulgaria.com. С участието си в Конкурса участниците или техните родители/настойници (за лица под 18 години) се обвързват с Официалните правила и общите условия и се съгласяват да ги спазват.

12.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.