Общи условия на Конкурс за илюстрация „Икабог“

Настоящите Общи условия се прилагат с приоритет при възникване на несъответствие с което и да е друго информационно или рекламно съобщение, свързано с Конкурса и неговото провеждане.

С подаването на заявка за участие всички участници в Конкурса приемат и се съгласяват с настоящите Общи условия. Молим ви да съхраните копие от Общите условия на Конкурса за своя информация.

 

ОРГАНИЗАТОР

1. Конкурсът се организира от издателство „Егмонт България“ ЕАД, гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9 (наричано по-долу „Организатор“).

2. Общите условия се публикуват на уебстраницата www.egmontbulgaria.com/theickabogstory за целия период на Конкурса.

 

КОНКУРС

3. Конкурсът цели да подкрепи творческата изява и развитието на творческите умения на децата.

4. Илюстрациите към книгата на Дж. К. Роулинг „Икабог“ трябва да бъдат нарисувани от деца на възраст от 7 до 13 години, включително (навършени към вторник, 18 август 2020 г.) и подадени за участие в Конкурса от техните родители или настойници.

5. Конкурсът дава възможност на всяко дете, чиято илюстрация е подадена за участие, да бъде сред 34 (тридесет и четирима) победители, чиито илюстрации ще бъдат включени в българското издание на книгата на Дж. К. Роулинг „Икабог“.

6. Критериите, от които ще се ръководи журито на Конкурса, са креативност, композиция, използване на цветове, съответствие към текста на „Икабог“, оригиналност в претворяването на творческата идея и сила на въздействие.

7. Конкурсът стартира на 18 август 2020 г., вторник и ще продължи до 18,00 ч. на 9 октомври 2020 г., петък.

8. Сроковете, в които се определят селектираните в Краткия списък, се регламентират в т. 29 от настоящите Общи условия.

9. Победителите ще бъдат обявени на уебстраницата на Конкурса, не по-късно от 15 ноември 2020 г.

10. Победителите ще бъдат определени от жури в състав от представители на издателския екип на Организатора.

 

НАГРАДИ

11. Всеки от тридесет и четиримата (34) победители в Конкурса ще получи следните награди:

 • Конкурсната илюстрация, с посочени имена на детето като автор на илюстрацията, възраст и местоживеене, ще бъде публикувана в българското издание на книгата на Дж. К. Роулинг „Икабог“. Издаването на книгата е планирано от Организатора за м. ноември 2020 г.
 • Всеки победител ще получи по 1 (един) брой от книгата „Икабог“. Книгата ще бъде изпратена с куриерска услуга след нейното издаване, не по-късно от 31 декември 2020 г.
 • Всеки победител ще получи по 1 (един) подаръчен ваучер на стойност 200 лв. за книги по избор от портфолиото на издателство „Егмонт“. Избраните книги ще бъдат изпратени с куриерска услуга заедно с книгата „Икабог“, не по-късно от 31 декември 2020 г.

12. Участниците, които ще бъдат селектирани в Краткия списък, но не са сред победителите в Конкурса, ще получат по 1 (един) брой от книгата „Икабог“. Книгата ще бъде изпратена с куриерска услуга след нейното издаване, не по-късно от 31 декември 2020 г.

13. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на други лица, заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

УКАЗАНИЯ КЪМ ИЛЮСТРАЦИИТЕ

 14. Всеки делничен ден до 10,00 ч. местно време в периода от 18 август 2020 г. до 2 октомври 2020 г. на страницата www.egmontbulgaria.com/theickabogstory ще бъдат публикувани отделни глави от „Икабог“ на български език в електронен формат. В указаното време могат да бъдат публикувани неограничен брой глави от „Икабог“, обединени като един (1) фрагмент.

Заедно с главите от „Икабог“ на страницата www.egmontbulgaria/theickabogcompetition ще бъдат публикувани свързани Теми за илюстрациите.

Когато съответните глави от „Икабог“ са публикувани и достъпни на страницата, участниците в Конкурса ще имат възможност да подадат заявка с илюстрация към конкретeн фрагмент и творческа задача, в съответствие с Изискванията към илюстрациите.

15. Илюстрациите към книгата на Дж. К. Роулинг „Икабог“ трябва да бъдат нарисувани от деца на възраст от 7 до 13 години, включително (навършени към вторник, 18 август 2020 г.), и подадени за участие в Конкурса от техните родители или настойници. Авторите на илюстрациите са длъжни да предоставят на Организатора правото на използване на илюстрациите, съответно условията, посочени в т. 28 от настоящите Общи условия.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

16. Право на участие имат физически лица с постоянен адрес в България на възраст от 7 до 13 години (навършени към вторник, 18 август 2020 г.), представлявани от законните си представители, които подават заявка за участие през електронен формуляр. Родителите или настойниците на участниците, които ще бъдат селектирани в Краткия списък, са длъжни да декларират възрастта на детето, което представляват. В Конкурса не могат да участват илюстрациите на децата на служителите на „Егмонт България“ ЕАД и децата на всички лица, професионално свързани с Конкурса.

17. Участието в Конкурса е безплатно.

18. За участие в Конкурса е необходим достъп до Интернет.

19. Конкурсът стартира на 18 август 2020 г. и ще продължи до 9 октомври 2020 г., 18:00 часа (след този час ще бъде преустановена възможността за подаване на заявки).

20. Заявки, подадени извън посочения срок, няма да бъдат допускани до участие в Конкурса.

21. Заявки за участие в Конкурса ще бъдат приемани, само ако съответстват на Изискванията към илюстрациите.

Заявката ще се счита за недействителна, ако в нея е налице едно от следните отклонения от Изискванията към илюстрациите:

 • Илюстрацията трябва да бъде създадена върху бял лист хартия (хартия без линии или други декоративни елементи).
 • Илюстрацията трябва да бъде създадена върху лист хартия във формат А4 (210 мм х 297 мм).
 • Илюстрацията трябва да заема максимално пространство от листа хартия. Молим ви да не помествате малка илюстрация в центъра на листа.
 • Илюстрациите трябва да бъдат цветни, а не черно-бели.
 • Илюстрациите трябва да бъдат нарисувани и оцветени на ръка. Няма да бъдат приемани илюстрации, създадени с използването на компютър или друга дигитална техника/технология.
 • За постигането на добри резултати препоръчваме използването на бои, пастели, цветни моливи. Избягвайте употребата на леки, неконтрастни материали за рисуване.
 • Не използвайте флуоресцентни или метализирани бои, които не могат да бъдат възпроизведени при печат.
 • Всички илюстрации трябва да бъдат двуизмерни, без 3D елементи, обемни колажи, други подобни техники.
 • Не използвайте като декорация пайети, фолио или други декоративни елементи.
 • Илюстрациите не трябва да съдържат никаква лична информация. Молим ви да не изписвате името, възрастта, населеното място, или включвате подпис на автора.
 • Илюстрациите не трябва да съдържат фотографии - нито самостоятелно, нито като част от колаж.
 • Илюстрациите трябва точно да съответстват на Теми за илюстрациите и съдържанието на „Икабог“. Те не трябва предварително или нелогично да разкриват сюжета, включително на последващи глави от произведението.
 • Илюстрациите за Конкурса трябва да бъдат изпратени по електронен път, като дигитален файл в графичен формат, в размер до 10 MB, като могат да бъдат сканирани или фотографирани. Молим ви преди да подадете файла да се уверите, че отсъстват сериозни дефекти върху възпроизведеното изображение като сенки, отражения, други.
 • Илюстрациите-победители подлежат на редакция, оразмеряване, ретуширане, друга обработка от екипа на издателството, необходима за предпечатната подготовка на българското издание на „Икабог“.

22. Следвайте Изискванията към илюстрациите, както съответните Теми за илюстрациите, публикувани на уебстраницата на Конкурса, за да участвате в него. Участниците при подаване на заявка, е необходимо да посочат три имена на законния представител, електронна поща, името на детето (автор на илюстрацията), възрастта му към 18 август 2020 г., а също да посочи фрагмента от „Икабог“, към който се отнася заявката. Независимо от избрания фрагмент, всяка заявка трябва да съответства на изискванията и техническите характеристики, подробно описани на страницата на Конкурса и в Изискванията към илюстрациите. Решението за съответствие с посочените Изисквания се взима изключително от Организатора.

23. Имате право на участие в Конкурса с 1 (една) заявка за участие, включваща 1 (една) рисунка към всеки отделен, публикуван фрагмент от „Икабог“ (всеки делничен ден в указания период ще бъде публикуван по 1 (един) фрагмент). Втора и последващи заявки към един и същи фрагмент, подадени от един и същи участник, няма да бъдат разглеждани. Заявки не се приемат по начин, различен от регламентирания в настоящите Общи условия. Независимо, че можете да подадете заявки за участие с илюстрации към всеки един от публикуваните фрагменти от „Икабог“, в българското издание може ще бъде включена не повече от една 1 (една) рисунка от дете.

24. Подадена заявка за участие в Конкурса не може да бъде променяна или допълвана.

25. След подаването на заявка за участие, в съответствие с настоящите Общи условия, молим ви да съхранявате оригинала на илюстрацията на безопасно място. В никакъв случай не прегъвайте, не защипвайте или повреждайте илюстрацията. Ако подадената от вас илюстрация бъде селектирана в Краткия списък от илюстрации, ще бъдете задължени да я изпратите в състояние на пригодност за възпроизвеждане. Илюстрациите, които са в лошо състояние, няма да бъдат разглеждани за последващо включване в българското издание на книгата на Дж. К. Роулинг „Икабог“.

26. Участниците, които предоставят неверни лични данни, или тези, които подават данни от името на трети лица (за изключение на родителите и настойниците на децата), ще бъдат дисквалифицирани в нарушение на настоящите Общи условия. Непълни, нечетливи, недействителни или неправилно подадени заявки няма да бъдат разглеждани. Потвърждението за подадена заявка не може да се разглежда като потвърждение за нейното получаване. Организаторът не носи отговорност за заявки, подадени със закъснение, а също за непълни или загубени заявки.

27. Групови заявки, заявки от юридически лица, от групи потребители или от трети лица, няма да бъдат приемани. Ако се установи, че участник подава заявка с едно и също съдържание повече от веднъж или използва техническо или друго средство в нарушение на изложените тук Общи условия, ще бъде дисквалифициран, а присъдена награда може да бъде отнета на всеки момент при установяването на нарушение на Общите условия.

 

ЛИЦЕНЗИ И ГАРАНЦИИ

28. С подаване на заявка за участие в Конкурса всеки участник, като законен представител на своето дете, сключва лицензионен договор с Организатора, според който предоставя на Организатора право на изключително, неограничено, безвъзмездно, лицензионно използване на илюстрацията в страните от целия свят, по следните начини:

 • възпроизвеждане под всякаква форма,
 • разпространение по всякакъв начин,
 • предоставяне на обществеността чрез мрежата Интернет,
 • обработка (адаптиране) и създаване на производни произведения.

С подадената заявка за участие в Конкурса, Организаторът получава неотменно разрешение за предоставяне на правото да използва илюстрациите по горните начини на което и да е друго лице (сублицензиране), както и да използва илюстрациите, без да посочва името на детето, т.е. анонимно.

Участникът гарантира, че:

 • илюстрациите, подадени за участие в Конкурса, са оригинални произведения на техните деца или подопечни;
 • илюстрациите не съдържат дискредитираща или друга лична информация, не нарушават авторски права или други права на трети страни.

Всяко заявление за участие, което нарушава тези гаранции, ще бъде дисквалифицирано и лишено от възможността да получи каквато и да е награда.

Ако вашето дете или подопечен не стане победител в Конкурса, лицензионното споразумение при условията, посочени в тази точка, автоматично се прекратява на тридесетия ден след деня, в който Победителите са обявени на уебстраницата на Конкурса, като правото Организаторът да използва илюстрацията се прекратява.

 

КРАТЪК СПИСЪК

29. В периода от 18 август 2020 г. до 19 октомври 2020 г. журито ще създаде от заявленията, получени в съответствие с настоящите Общи условия на Конкурса, Кратък списък от селектирани илюстрации.

Краткият списък ще бъде избран от журито в съответствие с критериите, използвани за определяне на победителите (както са определени в т. 6). Участниците, които ще бъдат в Краткия списък, ще бъдат уведомени по електронната поща, не по-късно от 19 октомври 2020.

Илюстрациите, селектирани в Краткия списък и информация за техните автори, ще бъдат публикувани на уебстраницата на Конкурса и в социалните мрежи на Организатора.

След като Организаторът обяви, че илюстрацията на участника е включена в Краткия списък, той трябва да изпълни следните изисквания на Организатора, в рамките на срока, определен от него:

1) да документира с декларация възрастта на детето - автор на илюстрацията;

2) своевременно и за своя сметка да изпрати на Организатора оригиналното произведение.

Ако оригинално произведение на хартиен носител, включено в Краткия списък, не отговаря на Изискванията към илюстрациите, не е било представено в срока, изискван от Организатора и описан в тази статия, или е в неподходящо състояния за публикуване по друга причина (определена от Организатора по негово усмотрение), Организаторът си запазва правото да замени тази илюстрация от Краткия списък с друга.

Всеки родител или настойник на дете, чиято илюстрация е включена в Краткия списък, се съгласява, че името на детето, неговото местожителство (т.е. град на пребиваване), възраст и самата илюстрация ще бъдат публикувани от Организатора на уебстраницата на Конкурса и в социалните мрежи.

 

ПОБЕДИТЕЛИ

30. Победителите ще бъдат определени не по-късно от 15 ноември 2020 г. Сред илюстрациите от Краткия списък ще бъдат избрани 34 (тридесет и четири) творби, авторите на които ще станат Победители. Победителите ще бъдат авторите на онези илюстрации от Краткия списък, които най-добре и най-подходящо отразяват съответния фрагмент от „Икабог“; в същото време ще бъдат взети предвид в равни пропорции (коригирани според възрастта на автора на произведението) креативност, композиция, използване на цветове, оригиналност в претворяването на творческата идея и сила на въздействие.

Информационната активност в социалните мрежи, включително броят харесвания или републикации на дадена творба, няма да повлияе на определянето на победителите в Конкурса и няма да отразява степента на вероятност илюстрацията да стане победител или селектирана в Краткия списък.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

31. Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени от Организатора за това по електронната поща в рамките на една седмица от вземането на решение от страна на журито. Победителите се обявяват на уебстраницата на Конкурса, не по-късно от 15 ноември 2020 г.

Всеки родител или настойник на Победител ще трябва да изпълни следните изисквания на Организатора в рамките на срока, определен от него:

1) да потвърди съгласието на победителя да приеме наградите, като изпрати имейл за отговор и предостави допълнителна информация за доставката на наградите;

2) да подпише и изпрати на Организатора оригиналния договор, сключен при условията, посочени в т. 28 от Общите условия.

Всеки родител или настойник на Победител се съгласява, че името на Победителя, неговото местожителство, възраст и илюстрация на Победителя ще бъдат публикувани от Организатора на уебстраницата на Конкурса, както на други уебстраници и страници в социалните мрежи (включително тези, които са собственост на други компании от издателската група и автора на „Икабог“).

32. Организаторът си запазва всички права във връзка с издаването на книгата „Икабог“, включително, но не само, промяна на датата на издаване, както включването на илюстрациите на Победителите в книгата. Например, те могат да преминат редакция, оразмеряване, ретуширане, друга обработка от екипа на издателството, необходима за предпечатната подготовка на българското издание на „Икабог“.

33. Организаторът ще се опита да върне на Победителите оригиналите на техните произведения след обявяването на имената на Победителите, както и да върне оригиналните илюстрации на авторите от Краткия списък, които не са включени в списъка на Победителите. Тя обаче не носи отговорност за повреда или загуба на творчески работи по време на тяхното транспортиране и доставка.

34. Отговорност на Участниците в Конкурса е да проверяват имейла си (включително, но не само папки за спам и нежелана поща), за да гарантират навременното уведомяване за получаването на наградите. Организаторът не носи отговорност в случай на ненавременно обжалване на участник за получаване на награда поради пропуснат, непрочетен имейл или неосъществяване на отговор по някаква причина.

35. Ако Победителят в Конкурса не може да получи дължимите му награди или нарушава по друг начин разпоредбите на настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да избере друг Победител, използвайки същата методика.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

36. Победителите в Конкурса и авторите на илюстрациите, включени в Краткия списък, са длъжни да пазят съответната информация в тайна и нямат право да публикуват (в социалните мрежи, медиите или под каквато и да е друга форма) каквито и било подробности относно такава информация или за самия Конкурс, докато Организаторът обяви имената на авторите на илюстрациите, включени в Краткия списък, и победителите на уебстраницата на Конкурса. Участвайки в Конкурса, вие се съгласявате да запазите като поверителна всякаква кореспонденция относно Конкурса. Вие се задължавате да не разкривате на никое лице поверителна информация за Организатора, „Икабог“ или този Конкурс, както да предприемате мерки, с които гарантирате, че никой друг не разкрива такава информация. Всяко нарушение на тази статия ще доведе до незабавна дисквалификация на вашата Конкурсна кандидатура. Решението на Издателството по тези въпроси е окончателно. Организаторът няма да влиза в кореспонденция по тези въпроси.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

37. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („Регламента“) и в съответствие със законодателството на Република България (Закона за защита на личните данни):

ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 131202360, със седалище и адрес на управление: София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ №9, контакт: mail@egmontbulgaria.com („Егмонт България“), ще събира и обработва личните данни на физическите лица („Субекти на данни“), участващи  в Конкурса „Икабог“ ( „Конкурса“),

38. Партньори и трети лица, които работят с или за „Егмонт България“ във връзка с организацията и провеждането на  Конкурса  и които имат или могат да имат достъп до личните данни  на физическите лица, участници в Конкурса, следва да се запознаят и да се съобразят с настоящите правила. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „Егмонт България“, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което дава право на „Егмонт България“ да проверява спазването на приетите със споразумението задължения.

39. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

Във връзка  с организацията и провеждането на Конкурса „Егмонт България“ обработва информация относно данните на следните Субекти:

39.1. физически лица, участници в Конкурса;

39.2. физически лица, законни представители на малолетни лица, които са участници в Конкурса.

40. КАТЕГОРИИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

„Егмонт България“ обработва следните категории лични данни:

40.1.  лични данни на участниците в Конкурса  – три имена, възраст, местоживеене;

40.2. лични данни  на физически лица, законни представители на малолетни лица, които участват в Конкурса  – три имена, имейл, местоживеене.

41. ОСНОВАНИЯ  И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Егмонт България“ събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. 3.1-3.2 по-горе, единствено за целите и провеждането на Конкурса при следните условия (основания):

41.1. Обработването се извършва въз основа на дадено съгласие от Субекта на лични данни, съгласно чл.6, т.1, буква а от Регламента. Субектът, приемайки Общите условия на Конкурса, се съгласява с обработването на посочените лични данни с цел участие в Конкурса.

41.2. Обработването се извършва въз основа на дадено съгласие от Субекта на лични данни, съгласно чл.6, т.1, буква б от Регламента. Субектът, приемайки Общите условия на Конкурса, се съгласява с обработването на посочените лични данни с цел предоставяне на награда от страна на „Егмонт България“.

42. Като дадено съгласие от Субекта на лични данни, „Егмонт България“ приема попълнената и подадена заявка за участие в Конкурса чрез формуляра, публикуван на уебстраницата на Конкурса, изпратена заедно с Конкурсната рисунка.

43. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Конкурса. В срока на обработване на данните „Егмонт България“ може да се свързва с физическите лица, участници в Конкурса, на посочените от тях данни за контакт за целите на Конкурса.

44. СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ

44.1. Данните, необходими за участие в Конкурса, ще бъдат обработвани от „Егмонт България“ съгласно сроковете на Конкурса, като личните данни на физическите лица, които не са получили награда от страна на „Егмонт България“,  ще бъдат заличени след приключване на Конкурса, не по-късно от 31 декември 2020 г.

44.2. Данните, необходими за участие в Конкурса, ще бъдат обработвани от „Егмонт България“ съгласно сроковете на Конкурса, като личните данни на физическите лица, които са получили награда от страна на „Егмонт България“, ще бъдат съхранявани в срок не по-дълъг от необходимото, съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България.

45. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

45.1. Съгласно Регламента физическите лица, участници в Конкурса, имат право на безплатен достъп до личните си данни (чл.15), тяхното коригиране (чл.16), изтриване (чл.17) или ограничаване на обработването им (чл.18). Участниците имат право на преносимост на личните си данни (чл.20), както да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат.

45.2.  Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в Конкурса,  може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламента,  във връзка с чл. 17 от Регламента. В такъв случай физическото лице губи правото на участие в Конкурса.

45.3.  При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че физическите лица, участници в Конкурса, желаят да упражнят своите права  по т. 6.1 - 6.2 по-горе,  може да го направят писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни. В допълнение, физическите лица, участници в Конкурса, имат право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, ако считат, че обработването на личните данни от „Егмонт България“ нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

 46. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където „Егмонт България“ осъществява стопанската си дейност, е: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен” 9, ет. 4; тел.: 02/ 988 01 20, 988 01 37, 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22; Факс: 02/ 988 02 23; Имейл адрес: mail@egmontbulgaria.com.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

47. Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на законите на Република България и всякакви правни спорове се уреждат в Арбитражен съд при БТПП.

48. Участниците приемат също:

(а) да бъдат обвързани от настоящите Общи условия;

(б) че решенията на Журито са окончателни;

(в) че Организаторът може да използва всяка илюстрация, участваща в Конкурса, в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса, или за бъдещото му популяризиране, без за това да е необходимо да се заплаща компенсация или да се иска одобрение;

(г) в случай, че участникът спечели, Организаторите могат да използват наградените илюстрации, както и името на всеки един от победителите, в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса, или за бъдещото му популяризиране, без за това да е необходимо да се заплаща компенсация или да се иска одобрение.

49. В случай че Конкурсът не се проведе поради независещи от Организатора причини, заради които се нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на Конкурса, Организаторът си запазва правото да анулира, прекрати, промени или временно да спре Конкурса.

50. Организаторът си запазва правото да променя и допълва Общите условия за участие в Конкурса, като промените се отразяват в официалната страница на Конкурса на интернет адрес: www.egmontbulgaria.com/theickabogstory