Информация, свързана със защитата на личните данни на физическите лица, участници в Конкурс за илюстрация „Икабог“

 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („Регламента“) и в съответствие със законодателството на Република България (Закона за защита на личните данни):

ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 131202360, със седалище и адрес на управление: София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ №9, контакт:mail@egmontbulgaria.com („Егмонт България“), ще събира и обработва личните данни на физическите лица („Субекти на данни“), участващи в КОНКУРСА „ИКАБОГ“ ( „Конкурса“).

1.2. Партньори и трети лица, които работят с или за „Егмонт България“ във връзка с организацията и провеждането на Конкурса и които имат или могат да имат достъп до личните данни  на физическите лица, участници  в Конкурса, следва да се запознаят и да се съобразят с настоящите правила. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „Егмонт България“, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което дава право на „Егмонт България“ да проверява спазването на приетите със споразумението задължения.

 

2. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

 Във връзка  с организацията и провеждането на  Конкурса „Егмонт България“ обработва информация относно данните на следните Субекти:

2.1 физически лица, участници в Конкурса;

2.2 физически лица, законни представители на малолетни лица, които са участници в Конкурса.

 

3. КАТЕГОРИИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

„Егмонт България“ обработва следните категории лични данни:

3.1.  лични данни на участниците в Конкурса  – три имена, възраст, местоживеене;

3.2. лични данни  на физически лица, законни представители на малолетни лица, които участват в Конкурса  – три имена, имейл, местоживеене.

 

4. ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Егмонт България“ събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. 3.1-3.2 по-горе, единствено за целите и провеждането на Конкурса при следните условия (основания):

4.1. Обработването се извършва въз основа на дадено съгласие от Субекта на лични данни, съгласно чл.6, т.1, буква а от Регламента. Субектът, приемайки Общите условия на Конкурса, се съгласява с обработването на посочените лични данни с цел участие в Конкурса.

4.2. Обработването се извършва въз основа на дадено съгласие от Субекта на лични данни, съгласно чл.6, т.1, буква б от Регламента. Субектът, приемайки Общите условия на Конкурса, се съгласява с обработването на посочените лични данни с цел предоставяне на награда от страна на „Егмонт България“.

4.3. Като дадено съгласие от Субекта на лични данни, „Егмонт България“  приема попълнената и подадена заявка за участие в Конкурса чрез формуляра, публикуван на уеб страницата на Конкурса, изпратена заедно с конкурсната рисунка.

4.4. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Конкурса. В срока на обработване на данните „Егмонт България“ може да се свързва с физическите лица, участници в Конкурса, на посочените от тях данни за контакт за целите на Конкурса.

 

5. СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ

5.1. Данните, необходими за участие в Конкурса, ще бъдат обработвани от „Егмонт България“ съгласно сроковете на Конкурса, като личните данни на физическите лица, които не са получили награда от страна на „Егмонт България“,  ще бъдат заличени след приключване на Конкурса, не по-късно от 31 декември 2020 г.

5.2. Данните, необходими за участие в Конкурса, ще бъдат обработвани от „Егмонт България“ съгласно сроковете на Конкурса, като личните данни на физическите лица, които са получили награда от страна на „Егмонт България“, ще бъдат съхранявани в срок не по-дълъг от необходимото, съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България.

 

6. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1 Съгласно Регламента физическите лица, участници в Конкурса, имат право на безплатен достъп до личните си данни (чл.15), тяхното коригиране (чл.16), изтриване (чл.17) или ограничаване на обработването им (чл.18). Участниците имат право на преносимост на личните си данни (чл.20), както да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6.2  Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в Конкурса,  може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламента,  във връзка с чл. 17 от Регламента. В такъв случай физическото лице губи правото на участие в Конкурса.

6.3  При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че физическите лица, участници в Конкурса, желаят да упражнят своите права  по т. 6.1 - 6.2 по-горе,  може да го направят писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни. В допълнение, физическите лица, участници в Конкурса, имат право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, ако считат, че обработването на личните данни от „Егмонт България“ нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

 

7. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където „Егмонт България“ осъществява стопанската си дейност, е: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен” 9, ет. 4; тел.: 02/ 988 01 20, 988 01 37, 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22; Факс: 02/ 988 02 23; Имейл адрес: mail@egmontbulgaria.com.