1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта Игра за Цветница с inaessentials.bg е „ИНА ТРЕЙД“ ООД.

2. СТРАНИЦА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда във Instagram страницата www.instagram.com/inaessentials.bg/, управлявана от „ИНА ТРЕЙД“ ООД.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда на територията на Република България.

3.2. Периодът на провеждане на Играта е 03.04.2023 г. - 10.04.2023 г., като в периода от 03.04.2023 г. до 09.04.2023 г. участниците ще отговарят на поставен във Instagram страницата на Организатора въпрос, съгласното условията в настоящите Общи условия, а на 10.04.2023 г. ще бъде проведено тегленето на наградите съгласно настоящите Общи условия.

Организаторът може да промени датите на провеждане, като това ще бъде своевременно отразено в Общите условия и публикувано на страницата на Организатора във Instagram и на сайта на дружеството.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА:

4.1. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /„Участник“/, което последва официалната Instagram страница на inaessentials.bg, https://www.instagram.com/inaessentials.bg/, тази на „Егмонт България” ЕАД, https://www.instagram.com/egmontbulgaria/, хареса игровия пост, публикуван на официалната Instagram страница на Организатора, и да остави коментар под него, който съдържа отговор на въпроса „Кое е любимото ви цвете?“.

Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на „ИНА ТРЕЙД“ ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „ИНА ТРЕЙД“ ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Играта, които нарушават Общите условия на играта, или които във връзка с участието си в Играта нарушават действащото законодателство.

4.3. Всеки участник има право на повече от един коментар. Коментарът не трябва да е премахнат от участника до датата на тегленето. Необходимо е да бъде даден конкретен отговор, за да се участва в тегленето за наградите.

Коментари, направени след 09.04.2023 год., няма да участват в тегленето с наградите.

4.4. С публикуването на коментар от Участника по реда на предходните параграфи Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите Общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил с тях.

4.5. Участието в Играта не е обвързано с покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.

4.6. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. „ИНА ТРЕЙД“ ООД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите Общи условия.

4.7. С настоящото волеизявление за участие в Играта, участникът се счита за информиран, че данните му/ѝ – имена и профилна снимка, с които се е регистрирал/а в Играта на „ИНА ТРЕЙД“ ООД, ще бъдат използвани за целите на провеждане на същата и участие в свързаната с нея томбола. Отговарянето на поставения въпрос, елемент от Играта, поместен на Instagram страницата на „ИНА ТРЕЙД“ ООД, се счита за конклудентно действие, чрез което лицето потвърждава, че е информирано за обработката на посочените по-горе лични данни, за целта на провеждането на Играта и изтегляне на печелившите участници от томболата.

4.8. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

4.9. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Instagram профил.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в томболата за разпределение на наградите, всяко лице трябва да отговори на условията в игровия пост, а именно да спази условията: да хареса поста на играта, да напише в коментар под публикацията кое е любимото му цвете, да последва инстаграм профилите на издателство ЕГМОНТ и този на Inaessentials.bg. Постът ще бъде позициониран на Instagram страницата: https://www.instagram.com/inaessentials.bg/

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите в Играта за Цветница с inaessentials.bg представляват:

3 бр. книги „Сърцето помни“

3 бр. био розова вода на Inaessentials.bg

Наградите са разпределени в общо 3 (три) наградни комплекта за всеки от победителите, както следва:

1 (един) награден комплект включва: 1 (един) бр. книга „Сърцето помни“ и 1 бр. био розова вода на Inaessentials.bg.

6.2. Един участник може да спечели само 1 (един) брой награден комплект.

6.3. Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол.

6.4. Имената или псевдонимите на печелившите участници ще бъдат анонсирани под публикацията на играта „Празнуваме пролетта с подарък“ във Instagram страницата на Организатора www.instagram.com/inaessentials.bg/ на 10 април 2023 г., понеделник.

6.5. След приключване на Играта, Организаторът ще оповести официално края ѝ чрез публичен пост на Instagram страницата www.instagram.com/inaessentials.bg/

на 10 април 2023 г., понеделник, като обяви имената или псевдонимите на печелившите.

6.6. Печелившите участници, които не потърсят наградата си (определена в т.6.1.) до 10 май 2023 г., губят правото да я получат.

7. ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Играта Игра за Цветница с inaessentials.bg представляват само и единствено тези, представени в т. 6.1., и не подлежат на замяна с друга награда или други заглавия, издадени от „Егмонт България“ ЕАД.

Организаторът ще се свърже със спечелилите, за да уточни тяхното получаване. То може да бъде осъществено:

- „До поискване“ от офис на куриер – наградата се изпраща „До поискване“ до офис на куриерската фирма СПИДИ, предварително посочен от Печелившия от наличните офиси на компанията, намиращи се на този адрес: https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices

Доставка до адрес, посочен от Печелившия – ако в населеното място на Печелившия няма офис на СПИДИ, то Организаторът изпраща наградата до адрес, посочен от Печелившия.

7.2. Никоя от наградите, посочени в т.6 не може да бъде заменяна срещу левовата ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Участието в тази Игра потвърждава безусловното и изрично съгласие от страна на всеки участник за обработване на следните лични данни – Instagram профил, две имена, телефонен номер, предоставени от Участниците за тяхното обработване за следните цели:

  • Идентифициране на печеливш във връзка с участие в томбола или игра;
  • Осъществяване на контакт с Печелившия с оглед на получаване на спечелената от него награда.

8.2. Личните данни, обработвани с целите, описани по-горе, се съхраняват от Организатора за срок от 30 (тридесет) дни.

8.3. С регистрацията си за участие в Играта се счита, че Участникът приема Общите условия на играта, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8.4. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: pr@egmontbulgaria.com, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Общи условия и правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, за които са предявени претенции извън сроковете, посочени в тези Общи условия и правила.

9.2. Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците. В случай на непотърсена или неполучена навреме награда от Печелившия, то тя се връща обратно при Организатора и ако Печелившият иска да я получи, то повторното изпращане ще е за негова сметка.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

9.4 Организаторите не отговарят за качеството на наградите.

9.5. Организаторите не отговарят:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата.

9.6. Организаторите не поемат, свързани с получаването и използването на наградата, извън посочените в настоящите Общи условия.

9.7. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Instagram Inc. Instagram Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – тегленето.

 10. СПОРОВЕ

10.1. С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички условия на настоящите Общи условия.

10.2. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството и чрез преговори.

10.3. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на уеб страницата www.egmontbulgaria.com.

11.2. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

12. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Instagram страницата  https://www.instagram.com/inaessentials.bg/, както на уеб страницата www.egmontbulgaria.com.