РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Историите оживяват с ЕГМОНТ и ХЕЛИКОН” за лоялни клиенти на „Егмонт” и „Хеликон”, наричана за кратко „Кампанията”, е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен” № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и издателския директор Надежда Кирова-Шопова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор”.

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/1350/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1350/.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон”. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон”. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията стартира на 01.08.2023 г. и продължава до 30.09.2023 г. или до изчерпване на количествата от подаръка. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: www.egmontbulgaria.com .

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват издания на издателство „Егмонт” (включително от импринтите/издателските линии „Анишър”, „Уо” и „Кубар”) на минимална стойност 12,90 лв. в участващите обекти на „Хеликон” в периода на Кампанията, попълват печати в картата си за участие, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон”, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на лоялни клиенти на Организатора и на  „Хеликон” да получат подарък срещу представяне на попълнена с минимум 6 (шест) печата карта за участие в Кампанията. 1 (един) печат се получава като безплатен бонус и поставя на специално обозначеното място върху картата за участие.

Картите за участие се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон”, като право да получи карта и стартови два печата в нея има всеки клиент, който закупи еднократно издания на Организатора в периода на кампанията на минимална стойност 12,90 лв.

Печати се предоставят при всяка последваща покупка на издания на „Егмонт” (включително от импринтите на издателството „Анишър”, „Уо” и „Кубар”) за периода на кампанията с минимална стойност 12,90 лв. За всеки платени 12,90 лв. клиентът има право да получи по един печат върху картата си за участие. Ако клиент закупи книги на минимална стойност 25,80 лв., ще получи съответно два печата и т.н. Печатите се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон”. За получаване на подаръка е необходимо клиент да събере 6 (шест) печата в своята карта за участие. Получаването на подаръка става в участващите в Кампанията обекти на „Хеликон” след предоставяне от страна на клиента на коректно попълнена карта за участие.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти, с неограничен брой карти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Печатите се считат за валидни само ако са получени при направени покупки в участващи обекти на „Хеликон” в периода на Кампанията и са поставени върху оригиналната карта за участие. Печатите и подаръкът не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставена книга по избор: Приказки с пъзели: Изследвай дълбините на океана (ISBN: 9789542717874) на стойност 11,90 лв. или Антропоцен: Есета за човешкото въздействие върху Земята (ISBN: 9789542727620) на стойност 16,90 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДАРЪК

Право да получи подарък има всеки участник, който отговаря на условията на Кампанията, и който събере минимум 6 (шест) печата в своята оригинална карта за участие и заяви желанието си да получи подарък в участващите обекти на „Хеликон” в периода на провеждане на Кампанията и до изчерпване на количествата на подаръка.

Ако участник, който е попълнил картата си с минимум 6 печата, не обяви на касите в участващите обекти на „Хеликон” желанието си да получи подарък в рамките на Кампанията, то той не може да има претенция за получаване на подаръка.

Участниците имат право на неограничен брой участия и съответно подаръци при спазване на условията на Кампанията.

РАЗДЕЛ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 9. ТАКСИ  

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужда карта за участие.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при събиране на нужния брой печати за получаването му.

Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужда карта за участие.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1350/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

 

СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН”, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Хеликон Асеновград

гр. Асеновград, ул. "Изложение" №2

Хеликон Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №1

Хеликон Бургас

гр. Бургас, пл. "Тройката" №4

Хеликон Бургас Център

гр. Бургас, ул. "Александровска" №51

Хеликон Варна 3

гр. Варна, бул. "Сливница" №22

Хеликон Варна Център

гр. Варна, ул. "Княз Борис" №17

Хеликон Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 17

Хеликон Враца

гр. Враца, ул. “Никола Войводов” № 18

Хеликон Габрово

гр. Габрово, ул. "Ген. Радецки" №28

Хеликон Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №3

Хеликон Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №11

Хеликон Добрич

гр. Добрич, ул. “25 септември” № 34

Хеликон Карлово

гр. Карлово, ул. Гурко 10

Хеликон Казанлък

гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий Хилендарски" №2, магазин 3

Хеликон Кърджали

гр. Кърджали, бул. “България” № 58

Хеликон Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 33

Хеликон Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" №34

Хеликон Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. "2-ри януари" №2

Хеликон Пазарджик Център

гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №23

Хеликон Перник

гр. Перник , ул. "Търговска" 7

Хеликон Плевен

гр. Плевен , ул. "Васил Левски" 161

Хеликон Плевен 2

гр. Плевен, бул. "Данаил Попов" №18

Хеликон Пловдив

гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 13

Хеликон Пловдив Център

гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І” № 29

Хеликон Разград

гр. Разград, бул. “България” 9

Хеликон Русе

гр. Русе, ул. “Александровска” № 50

Хеликон Сливен

гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" №28

Хеликон Смолян

гр. Смолян, бул. "България" №57, блок Ела

Хеликон София – Славейков

гр. София, пл. “Славейков” № 1

Хеликон София – Славейков 2

гр. София, пл. Славейков № 7

Хеликон София – Съборна

гр. София, ул. “Съборна” 5

Хеликон София – Шишман

гр. София, ул. "Цар Иван Шишман" 27Б

Хеликон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 100

Хеликон Троян

гр. Троян, ул. "Васил Левски" №42

Хеликон Търговище

гр. Търговище, ул. "Васил Левски" №9

Хеликон Хасково

гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 14

Хеликон Шумен

гр. Шумен, бул. "Славянски" 88

Хеликон Ямбол

гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 29