Сподели #таланта си и спечели стипендия за обучение в български университет!

По повод излизането на новата книга на Емил Конрад – #СПОДЕЛИ издателство „Егмонт“ и Емил ти дават възможност да покажеш своя талант и да спечелиш стипендия за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в български университет в специалност, свързана с изкуство.

Стипендия Егмонт

Кой може да участва?

Условието е да кандидатстваш и да бъдеш приет да учиш в българско висше училище през учебната 2016/2017 г., в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в специалност в областта на изкуствата.

Запознай се с Официалните правила и общи условия за провеждане и участие в конкурса по-долу.

Как да се включиш?

Очакваме твоето портфолио – с авторските ти рисунки, снимки, текст, аудио или видеоклипове – до 31 май 2016 г. на електронен адрес stipendia@egmontbulgaria.com. Писмото ти трябва да бъде придружено от мотивационно писмо, в което описваш защо си избрал да учиш конкретната специалност и какви са плановете ти за професионално развитие. Общият обем на имейла не трябва да надхвърля 20 МВ.

Наградата

Заплащане на таксите на победителя за редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в български университет, в специалност, свързана с изкуство, съгласно Официалните правила и условия за участие в конкурса.

Успех и нека споделянето започне сега!

Ако искате да поставите информационния постер във Вашето училище или на друго място, от тук можете да го свалите във формат, удобен за разпечатване.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА „СТИПЕНДИЯ „ЕГМОНТ“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1. Конкурсът „Сподели #таланта си за „Стипендия ЕГМОНТ“ („Конкурсът“) е организиран и администриран от „Егмонт България“ ЕАД („Организатор“) със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ №9, ет. 4.

С участието си в конкурса Вие (наричани по-долу „Участник/ци”) изразявате съгласието си със следните общи условия:

 

ЧАСТ 2. ПЕРИОД

  1. Конкурсът е отворен за участие в периода от 00:00 ч. на 27 февруари 2016 г. до 23:59 ч. на 31 май 2016 г.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

  1. Конкурсът се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  1. Участник в Конкурса може да бъде всеки български гражданин, отговарящ на следните условия:

4.1. В Конкурса се допускат само лица, които към момента на определяне на победителя имат или ще имат завършено средно образование и кандидатстват за продължаване на образованието си в образователно-квалификационна степен бакалавър през учебната 2016/2017 г. в български акредитирани висши училища съгласно регистъра на МОН, в специалност от област на висше образование „Изкуства“ (професионални направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“) в редовна форма на обучение.

4.2. За участие в Конкурса не се изисква закупуване на продукт или услуга, предлагани от Организатора или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.3. В Конкурса нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. За участие в Конкурса е необходимо следното:

5.1. Участие се заявява през електронен адрес stipendia@egmontbulgaria.com, като всеки Участник трябва да изпрати:

- свое авторско портфолио с текст и/или рисунка (и) и/или снимка (и) и/или видео (а) и/или аудио файл(ове) или друга форма на представяне на неговото творчество/изкуство според специалността, в която Участникът иска да продължи образованието си. Обемът на изпратения имейл не трябва да надвишава 20МБ;

- мотивационно писмо – свободен текст, в който Участникът описва защо е избрал да учи конкретната специалност и какви са плановете му за професионално развитие.

5.2. Всеки имейл трябва да съдържа следната актуална и достоверна информация – име (име и фамилия на участника), имейл и телефон за връзка. Приема се, че имейлът, от който Участникът е изпратил заявката си за участие в Конкурса, е актуален и достоверен имейл за връзка с Участника;

5.3. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Конкурса със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта или друг документ, удостоверяващ самоличност, в случай, че спечели наградата;

5.4. Счита се, че със заявяването на участието си по реда на т. 5.1., съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва;

5.5. С приемането на настоящите Общи условия Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в Конкурс, организиран от „Егмонт България“ ЕАД.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградата в Конкурса е следната:

Плащане на таксите за обучение за целия период на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в специалност от област „Изкуства“ (професионални направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“) в редовна форма на обучение в акредитиран български университет при условията на настоящия конкурс.

6.2. Организаторът ще информира Участника, спечелил награда по т. 6.1., за всички подробности по осъществяването на Наградата. След спечелване на Наградата участникът победител ще сключи с Организатора отделен договор, регламентиращ конкретните подробности и условия за получаването й.

 

ЧАСТ 7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

7.1. След изтичане на крайния срок за участие в Конкурса, Организаторът ще прегледа всички заявки за участие, като си запазва правото да НЕ приема такива, които са технически неприемливи (нечетливи, неясни и подобни), имат неприлично съдържание или са в разрез с някое от настоящите Официални правила и общи условия.

7.2. На 20 юни 2016 г. в 12 ч. чрез жребий и в присъствието на нотариус ще бъде избран един основен претендент за наградата по т. 6.1. и девет негови подгласници.

 

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Основният претендент за наградата и деветте негови подгласници (име и фамилия съгласно посочените в мейла за участие) ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на издателство „Егмонт“ (https://www.facebook.com/egmont.bg) на 20 юни в 17:00 ч.

8.2. В срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на обявяване на основния претендент за наградата в Конкурса, Организаторът ще се свърже с него чрез изпращане на електронна поща на посочения в писмото за участие на претендента за наградата електронен адрес (имейл). Ако основният претендент за наградата не отговори на този имейл и не потвърди участието си в Конкурса пред Организатора в рамките на срок от 5 (пет) работни дни, Организаторът има право да прекрати опитите си да се свърже с него. В този случай Организаторът ще се свърже с първия подгласник, избран чрез жребия, като приложи описаната по-горе процедура при условията на настоящата точка.

8.3. При свързване с основния претендент за наградата същият следва да потвърди участието си в Конкурса, имената си, имейл адрес и телефон за връзка.

8.4. Ако основният претендент за наградата не бъде приет да следва в избраната от него и отговаряща на Общите условия на конкурса специалност в акредитирано българско висше училище в обявените от учебното заведение до 30.09.2016 г. класирания, той губи правото да се възползва от Наградата. В този случай Организаторът ще се свърже с първия подгласник, избран чрез жребия, като приложи описаната по-горе процедура при условията на настоящата точка.

8.5. За да се възползва от наградата, съответният претендент следва да представи пред Организатора оригинал на документ, издаден от съответното висше училище, и удостоверяващ, че претендентът за наградата е приет и записан да следва във форма, степен на обучение и специалност съгласно настоящите условия за участие в Конкурса.

 

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

9.1. Организаторът не носи отговорност за нереализирана награда, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) Наградата не може да бъде реализирана поради невъзможност претендентът да се идентифицира и/или да се възползва от наградата или част от нея в определените срокове, или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния претендент;

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Организатора;

9.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие, в случай че данните, изпратени от даден Участник, претендент за наградата, съдържат непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.3. За да бъде реализирана Наградата, Участникът претендент за нея трябва да бъде приет да учи в акредитиран български университет през учебната 2016/2017 г. в специалност в област „Изкуства“ (професионални направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“) за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в редовна форма на обучение съгласно настоящите Официални правила и общи условия.

9.4. Всякакви други допълнителни разходи, различни от описаните в наградата по т. 6.1. и възникващи по повод реализирането на наградата, следва да бъдат заплатени от победителя.

9.5. С участието си в Конкурса Участникът победител дава своето съгласие за участие в последващи Конкурса рекламни активности, като Организаторът си запазва правото за използване на имената му, негови фотографии, аудио- и/или видеозаписи за публично представяне.

9.6. Организаторът не поема отговорност за изпратени участия или данни за участници, които са изгубени и/или не са получени, които са сгрешени или забавени, както и за такива, които не могат да бъдат изпратени поради технически грешки или друга независеща от него причина; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страница или комбинация от тях; технически повреди; други форсмажорни обстоятелства;

9.7. С подаване на заявката си за участие в Конкурса всеки участник дава съгласието си и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената му и изпратените от него материали за участие в различни информационни канали.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ, ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАГРАДАТА

10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

10.2. Изплащането на стипендията се прекратява в следните случаи:

  • Успехът на победителя в Конкурса от предходен семестър е по-нисък от много добър 4,50.
  • Победителят в Конкурса не е взел всички изпити от предходния семестър съгласно учебния план на съответното висше училище, освен в случаите, когато това се дължи на здравословни причини.
  • Победителят в Конкурса прекъсне следването си (с изключение на прекъсване по здравословни причини) и/или се прехвърли в друга специалност, която не е от област „Изкуства“ (професионални направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“). 

 

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Конкурсът се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Конкурса единствено за следните цели: провеждане на Конкурса, включително – определяне на печелившия Участник и предоставяне на наградата.

11.2. С участието си в Конкурса Участниците дават изричното си съгласие:

11.2.1. личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Конкурса;

11.2.2. името на печелившия Участник да бъде използвано от Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

11.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпратят искане на електронен адрес: stipendia@egmontbulgaria.com

11.4. След приключване на Конкурса и свързаните с него дейности и след изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

 

ЧАСТ 12. ДРУГИ

12.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила и общи условия на Конкурса. За целия период на Конкурса всички заинтересовани могат да получат информация чрез изпращане на запитване на електронен адрес: stipendia@egmontbulgaria.com. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила и общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на www.egmontbulgaria.com.  С участието си в Конкурса участниците се обвързват с Официалните правила и общите условия и се съгласяват да ги спазват.

12.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

 

11.03.2016

12,90 лв.
9,90 лв.
1,99 лв.
14,90 лв.
9,90 лв.
31,84 лв.
19,90 лв.
9,90 лв.