1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта „За търсещите любов сред страниците“ е „Егмонт България“ ЕАД.

2. СТРАНИЦА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда на Facebook страницата https://www.facebook.com/romance.egmont, управлявана от „Егмонт България“ ЕАД.

3. СРОК НА ИГРАТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Играта се провежда на територията на България през периода от 01.12.2021 г. до 08.12.2021 г., 12:00 ч.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА:

4.1. В играта участва всяко физическо лице, което отговори на условието, оповестено в игровия пост, публикуван на страницата на  https://www.facebook.com/romance.egmont.

4.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, и да не са служители на „Егмонт България“ ЕАД.

4.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази игра, е 18 навършени години в деня на началото на играта.

4.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в томболата за разпределение на наградите, всяко лице трябва да отговори на условието в игровия пост, а именно да напише в коментар под обозначения пост заглавието на един от 14-те романа с логото „УО“, с дата на издаване през 2021 г. Постът ще бъде позициониран на Facebook страницата: https://www.facebook.com/romance.egmont.

6. НАГРАДИ

Всички награди в играта „За търсещите любов сред страниците“ представляват общо 3 (три) броя книги с логото на импринт „УО“, издадени през 2021 г.

Наградите са разпределени в общо 3 (три) наградни комплекта за всеки от (3) трима победители, както следва:

1 (един) бр. книга по избор с логото „Уо“, с дата на издаване през 2021 г. и посочена в списъка с участващи книги в играта;

1 (един) бр. книга по избор с логото „Уо“, с дата на издаване през 2021 г. и посочена в списъка с участващи книги в играта;

1 (един) бр. книга по избор с логото „Уо“, с дата на издаване през 2021 г. и посочена в списъка с участващи книги в играта.

Книгите, които участват в играта и могат да бъдат посочени в изпълнение на игровото условие, са общо 14 (четиринадесет) на брой, както следва:

 1. КРАЛЯТ НА НОМАДИТЕ, Девни Пери, ISBN: 9789542725145
 2. МРАЧЕН РИЦАР, Девни Пери, ISBN: 9789542725770
 3. КАМЕННА ПРИНЦЕСА, Девни Пери, ISBN: 9789542726456
 4. БЛАГОРОДEН ПРИНЦ, Девни Пери, ISBN: 9789542726623
 5. ОГНЕНО СЪРЦЕ, Мередит Уайлд и Ейнджъл Пейн, ISBN: 9789542725237
 6. БУРНА СЪДБА, Мередит Уайлд и Ейнджъл Пейн, ISBN: 9789542726906
 7. ЦЕЛУНИ ЗВЕЗДИТЕ, А. Л. Джаксън, ISBN: 9789542725626
 8. ХВАНИ МЕ, КОГАТО ПАДНА, А. Л. Джаксън, ISBN: 9789542726586
 9. ПЕСЕНТА НА СЪРЦЕТО МИ, А. Л. Джаксън, ISBN: 9789542726647
 10. ПАДЕНИЕТО НА ЛЕДЖЪНД, Мегън Марч, ISBN: 9789542725985
 11. ДОМЪТ НА СКАРЛЕТ, Мегън Марч, ISBN: 9789542725756
 12. БИТКАТА ЗА ВЕЧНОСТТА, Мегън Марч, ISBN: 9789542726425
 13. БЕНЕТ МАФИЯ, Тижан, ISBN: 9789542725916
 14. ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ, Тижан, ISBN: 9789542726609

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1. Печелившите ще бъдат анонсирани под публикацията на играта „За търсещите любов сред страниците“ на страницата https://www.facebook.com/romance.egmont на 8 декември 2021 г., сряда.

7.2. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, измежду всички, оставили коментар под поста с отговор на условието в игровия пост, посочен в т. 5.1., а резултатите от тегленията ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/romance.egmont.

7.3. След приключване на играта, Организаторът ще оповести официално края ѝ чрез публичен пост на Facebook страницата https://www.facebook.com/romance.egmont на 8 декември 2021 г., сряда, като обяви имената (инициалите) на печелившите. Отделно, Организаторът ще се свърже с печелившите посредством съобщение до Facebook профила, с който са участвали в играта, в рамките на 1 (един) работен ден от определянето им. Ако печелившите не отговорят на изпратеното им съобщение в рамките на посочения срок в т. 8.1, то правото им на награда автоматично отпада, и Организаторът има правото да избере друг печеливш на тяхно място.

7.4. Печелившите участници, които не потърсят наградата си (определена в т.6) в срок от 2 месеца, губят правото да я получат.

8. ВАЛИДИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

8.1. За да потвърди участието си и получи своята награда, печелившият трябва да отговори на получените съобщения във Facebook в рамките на 3 (три) календарни дни.

9. ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите в играта „За търсещите любов сред страниците“ представляват само и единствено тези, представени в т. 6. и не подлежат на замяна.

9.2. Никоя от наградите, посочени в т. 6 не може да бъде заменяна срещу левовата ѝ равностойност.

9.3. Организаторът ще се свърже със спечелилите, за да уточни тяхното получаване. То може да бъде осъществено:

Лично – Печелившият получава наградата си от офиса на Организатора „Егмонт България“ ЕАД, София, ул. „Фритьоф Нансен” 9, след като се легитимира и покаже личното си съобщение;

- „До поискване“ от офис на куриер – наградата се изпраща „До поискване“ до офис на куриерската фирма СПИДИ, предварително посочен от Печелившия от наличните офиси на компанията, намиращи се на този адрес: https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices

Доставка до адрес, посочен от Печелившия – ако в населеното място на Печелившия няма офис на СПИДИ, то Организаторът изпраща наградата до адрес, посочен от Печелившия.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в тази Игра потвърждава безусловното и изрично съгласие от страна на всеки участник за обработване на следните лични данни – Facebook профил, две имена, телефонен номер, предоставени от Участниците за тяхното обработване за следните цели:

 • Идентифициране на печеливш във връзка с участие в томбола или игра;
 • Осъществяване на контакт с Печелившия с оглед на получаване на спечелената от него награда.

10.2. Личните данни, обработвани с целите, описани по-горе, се съхраняват от Организатора за срок от 30 дни.

10.3. С регистрацията си за участие в Играта се счита, че Участникът приема тези правила на играта, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

10.4. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: pr@egmontbulgaria.com, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, за които са предявени претенции извън сроковете, посочени в тези Общи условия и правила.

11.2. Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците. В случай на непотърсена или неполучена навреме награда от Печелившия, то тя се връща обратно при Организатора и ако Печелившият иска да я получи, то повторното изпращане ще е за негова сметка.

11.3. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

12. СПОРОВЕ

12.1. С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички условия на настоящите Правила.

12.2. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции на гр. София.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

13.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им във Facebook страницата: https://www.facebook.com/romance.egmont.

14. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

14.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата  https://www.facebook.com/romance.egmont .

 

 

ХИТ!
Ново!
32,80 лв.
Ново!
17,90 лв.
Ново!
14,90 лв.
14,90 лв.
24,90 лв.
17,90 лв.
17,90 лв.
14,90 лв.
19,90 лв.
14,90 лв.
17,90 лв.
24,90 лв.