РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Замръзналото кралство“ на „Егмонт“ и „Хеликон“, наричана за кратко „Кампанията", е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/906/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/906/ 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 27.11.2019 г. и продължава до 26.12.2019 г. или до изчерпване на количествата от подаръка. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват издания на издателство „Егмонт“ с марка „Замръзналото кралство“ или „Замръзналото кралство 2“, с изключение на заглавието от поредицата „Сладки сънища“ (ISBN: 9789542722267) на минимална стойност 10,00 лв. в участващите обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на  „Хеликон“ да получат подарък срещу участие в Кампанията;

Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи еднократно издания на Организатора с марка „Замръзналото кралство“ или „Замръзналото кралство 2“ в периода на кампанията на минимална стойност 10,00 лв.

За всеки платени 10,00 лв. клиентът има право да получи по един подарък за участие. Ако клиент закупи книги на минимална стойност 20,00 лв., ще получи съответно два подаръка и т.н. Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията. Подаръкът не може да бъде заменян за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставен оригинален часовник с героите от „Замръзналото кралство“.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ  

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на издания на Организатора с марка „Замръзналото кралство“ или „Замръзналото кралство 2“ в периода на кампанията на минимална стойност 10,00 лв.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/906/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА “ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №1

Боровец

КК Боровец, Хотелски комплекс Рила, ниво 0

Бургас

гр. Бургас, пл. "Тройката" №4

Варна Център

гр. Варна, ул. "Княз Борис" №17

Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 17

Витоша

гр. София, бул. Патриарх Евтимий 68

Враца

гр. Враца, ул. Никола Войводов № 18

Габрово

гр. Габрово, ул. "Ген. Радецки" №28

Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №3

Добрич

гр. Добрич, ул. 25 септември № 34

Кърджали

гр. Кърджали, бул. България № 58

Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 33

Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. "2-ри януари" №2

Плевен

гр. Плевен , ул. "Васил Левски" 161

Пловдив

гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 13

Пловдив център

гр. Пловдив, ул. Княз Александър І № 29

Разград

гр. Разград, бул. България 9

Русе

гр. Русе, ул. Александровска № 50

Славейков

гр. София, пл. Славейков № 1

Сливен

гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" №28

Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 100

Съборна

гр. София, ул. Съборна 5

Търговище

гр. Търговище, ул. "Васил Левски" №9

Хасково

гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 14

Шишман

гр. София, ул. "Цар Иван Шишман" 27Б

Шумен

гр. Шумен, бул. "Славянски" 88

Ямбол

гр. Ямбол, ул. Търговска № 29