РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Влез в Лагера на нечистокръвните” за лоялни клиенти на „Егмонт” и книжарници „Сиела”, наричана за кратко „Кампанията”, е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен” № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор”.

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: https://egmontbulgaria.com/obshti-uslovija-i-pravila-za-provezhdane-na-kampanija-vlez-v-lagera-na-nechistokravnite-1233/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: https://egmontbulgaria.com/obshti-uslovija-i-pravila-za-provezhdane-na-kampanija-vlez-v-lagera-na-nechistokravnite-1233/.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Сиела”. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на книжарници „Сиела” на адрес www.ciela.com. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията стартира на 15.06.2022 г. и продължава до 15.08.2022 г. или до изчерпване на количествата от подаръка. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: www.egmontbulgaria.com .

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват издания на издателство „Егмонт” от писателя Рик Риърдън в участващите обекти на книжарници „Сиела” в периода на Кампанията, попълват печати в картата си за участие, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Сиела”, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на лоялни клиенти на Организатора и на книжарници „Сиела” да получат подарък срещу представяне на попълнена с минимум 5 (пет) печата карта за участие в Кампанията. Печатите се поставят на специално обозначените места върху картата за участие.

Картите за участие се предоставят безплатно от касите на обектите на книжарници „Сиела“, като право да получи карта и стартов 1 (един) печат в нея има всеки клиент, който закупи еднократно издание на „Егмонт“ от писателя Рик Риърдън в периода на кампанията.

Пълен списък на участващите в кампанията промоционални издания от писателя Рик Риърдън може да бъде видян в края на този документ.

Печати се предоставят при всяка последваща покупка на издание на „Егмонт” от писателя Рик Риърдън за периода на кампанията. За всяко 1 (едно) издание от писателя Рик Риърдън, което клиентът закупи, клиентът има право да получи по 1 (един) печат върху картата си за участие. Ако клиент закупи 2 (два) бр. книги, ще получи съответно 2 (два) бр. печата и т.н. Печатите се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Сиела”. За получаване на подаръка е необходимо клиент да събере 5 (пет) печата в своята карта за участие. Получаването на подаръка става в участващите в Кампанията обекти на „Сиела” след предоставяне от страна на клиента на коректно попълнена карта за участие.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти, с неограничен брой карти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Печатите се считат за валидни, само ако са получени при направени покупки в участващи обекти на „Сиела” в периода на Кампанията и са поставени върху оригиналната карта за участие. Печатите и подаръкът не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставена книгата: Поверително от Лагера на нечистокръвните (ISBN: 9789542720881) на стойност 9,90 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДАРЪК

Право да получи подарък има всеки участник, който отговаря на условията на Кампанията, и който събере минимум 5 (пет) печата в своята оригинална карта за участие и заяви желанието си да получи подарък в участващите обекти на книжарници „Сиела” в периода на провеждане на Кампанията и до изчерпване на количествата на подаръка.

Ако участник, който е попълнил картата си с минимум 5 печата, не обяви на касите в участващите обекти на книжарници „Сиела” желанието си да получи подарък в рамките на Кампанията, то той не може да има претенция за получаване на подаръка.

Участниците имат право на неограничен брой участия и съответно подаръци при спазване на условията на Кампанията.

РАЗДЕЛ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 9. ТАКСИ

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: www.egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужда карта за участие.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на печат върху картата му за участие.

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при събиране на нужния брой печати за получаването му.

Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужда карта за участие.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/obshti-uslovija-i-pravila-za-provezhdane-na-kampanija-vlez-v-lagera-na-nechistokravnite-1233/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „СИЕЛА“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

 1. Книжарница Ciela Books & Music - Витоша 60
 2. Книжарница Ciela Books & Music – Граф Игнатиев
 3. Книжарница Ciela Knigomania Books & Music - Mall of Sofia
 4. Книжарница Ciela/Книгомания/Комсед - Paradise Center, София
 5. Книжарница Ciela Books & Music – The Mall, София
 6. Книжарница Ciela Books & Music - Park Center Sofia
 7. Книжарница Ciela Books & Music - Подлез на ректората СУ, София
 8. Книжарница Ciela Books & Music - Park Mall Stara Zagora
 9. Книжарница Ciela Books & Music - Mall Plovdiv
 10. Книжарница Ciela Books & Music – Plovdiv Plaza
 11. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Русе
 12. Книжарница Ciela Books & Music - ФКЦ, Варна
 13. Книжарница Ciela Books & Music - DELTA PLANET, ВАРНА
 14. Книжарница Сиела - Панорама Мол Плевен
 15. Книжарница Ciela Books & Music - MALL Galleria Бургас
 16. Книжарница Ciela Books & Music - Свищов
 17. Книжарница Ciela Books & Music - Мол Перник


РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА ОТ РИК РИЪРДЪН, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Поредица ПЪРСИ ДЖАКСЪН И БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП (вкл. в мека подвързия с илюстратор ДЖОН РОКО; в твърда подвързия с илюстратор ДЖОН РОКО; в мека подвързия с илюстратор ВИКТО НГАЙ)

 • Похитителят на мълнии
 • Морето на чудовищата
 • Проклятието на титана
 • Битката за Лабиринта
 • Последният олимпиец

 

 • Похитителят на мълнии, Романът в комикс
 • Морето на чудовищата, Романът в комикс (дата на издаване: юни 2022)
 • Проклятието на титана, Романът в комикс (дата на издаване: юли 2022)

 

 • Досиетата на героя
 • Гръцките герои на Пърси Джаксън
 • Гръцките богове на Пърси Джаксън

Поредица ГЕРОИТЕ НА ОЛИМП

 • Изчезналият герой
 • Синът на Нептун
 • Знакът на Атина
 • Домът на Хадес
 • Кръвта на Олимп

 

 • Дневниците на героя

 

Поредица ХРОНИКИТЕ НА КЕЙН

 • Червената пирамида
 • Огненият престол
 • Сянката на змея

 

 • Полубогове и магьосници
 • Наръчник на магьосника от Бруклин

 

Поредица МАГНУС ЧЕЙС И БОГОВЕТЕ НА АСГАРД

 • Мечът на лятото
 • Чукът на Тор
 • Корабът на мъртвите

 

 • 9 от Деветте свята
 • Хотел „Валхала“ (дата на издаване: юли 2022)

 

Поредица ИЗПИТАНИЯТА НА АПОЛОН

 • Скритият оракул
 • Тъмното пророчество
 • Пламтящият лабиринт
 • Гробницата на тирана
 • Кулата на Нерон

 

 • Строго секретно от лагер „Юпитер“

 

Романът ДЪЩЕРЯ НА ДЪЛБИНИТЕ

Ново!
17,99 лв.
Ново!
12,99 лв.
Ново!
12,99 лв.
Ново!
14,90 лв.
14,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.