РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Месец на ЧАРОДЕЙСТВА“ на „Егмонт“ и „Хеликон“, наричана за кратко „Кампанията", е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/906/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/906/ .

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 02.04.2021 г. и продължава до 23.04.2021 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

 

Актуализация към 14.04.2021 г.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 02.04.2021 г. и продължава до 02.05.2021 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът упражнява правото си да удължи или съкрати продължителността на Кампанията, изпълнявайки условието да оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват селектирани промоционални издания на издателство „Егмонт“ от поредицата „Чародейства“ с марката „Дисни“ на минимална стойност от 17,98 лв. (равностойна на покупка на минимално количество от 2 (две) издания) в участващите обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи). Пълен списък на участващите в кампанията промоционални издания с марка „Дисни“ от поредицата „Чародейства“ може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на  „Хеликон“ да получат подарък срещу участие в Кампанията.

Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи най-малкото две (2) издания от поредицата „Чародейства“ на Организатора с марката „Дисни“ в периода на кампанията на минимална стойност от 17,98 лв. Кампанията не важи за покупки на книги, различни от посочените като допустими в този документ. Пълен списък на участващите в кампанията промоционални издания с марка „Дисни“ от поредицата „Чародейства““ може да бъде видян в края на този документ.

За всеки платени 17,98 лв. клиентът има право да получи по един (1) подарък за участие. Ако клиент закупи книги на минимална стойност 35,96 лв. от съответните марки и допустими комбинации, ще получи съответно два тематични подаръка и т.н. Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията. Подаръкът не може да бъде заменян за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставен по избор: 1 (един) екземпляр от книгата Хайде да научим АБВ – Добрият Динозавър (ISBN: 9789542716969) или Хайде да научим 1, 2, 3 – Добрият Динозавър“ (ISBN: 9789542716952), за всяка покупка на книги на обща минимална стойност от 17,98 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ  

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на промоционалните издания от поредицата „Чародейства“ на Организатора с марка „Дисни“ в периода на кампанията на минимална стойност 17,98 лв.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/906/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Хеликон Айтос

гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" №5

Хеликон Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №1

Хеликон Бургас

гр. Бургас, пл. "Тройката" №4

Хеликон Бургас 2

гр. Бургас, ул. "Македония" №13

Хеликон Бургас 3

гр. Бургас, ул. "Васил Априлов" №4

Хеликон Варна 2

гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №48

Хеликон Варна 3

гр. Варна, бул. "Сливница" №22

Хеликон Варна Център

гр. Варна, ул. "Княз Борис" №17

Хеликон Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 17

Хеликон Враца

гр. Враца, ул. Никола Войводов № 18

Хеликон Габрово

гр. Габрово, ул. "Ген. Радецки" №28

Хеликон Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №3

Хеликон Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №11

Хеликон Добрич

гр. Добрич, ул. 25 септември № 34

Хеликон Кърджали

гр. Кърджали, бул. България № 58

Хеликон Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 33

Хеликон Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" №34

Хеликон Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. "2-ри януари" №2

Хеликон Плевен

гр. Плевен , ул. "Васил Левски" 161

Хеликон Плевен 2

гр. Плевен, бул. "Данаил Попов" №18

Хеликон Пловдив

гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 13

Хеликон Пловдив център

гр. Пловдив, ул. Княз Александър І № 29

Хеликон Разград

гр. Разград, бул. България 9

Хеликон Русе

гр. Русе, ул. Александровска № 50

Хеликон Сливен

гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" №28

Хеликон Смолян

гр. Смолян, бул. "България" №57, блок Ела

Хеликон София – Витоша

гр. София, бул. Патриарх Евтимий 68

Хеликон София – Славейков

гр. София, пл. Славейков № 1

Хеликон София – Съборна

гр. София, ул. Съборна 5

Хеликон София – Шишман

гр. София, ул. "Цар Иван Шишман" 27Б

Хеликон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 100

Хеликон Стара Загора 2

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 133

Хеликон Троян

гр. Троян, ул. "Васил Левски" №42

Хеликон Търговище

гр. Търговище, ул. "Васил Левски" №9

Хеликон Хасково

гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 14

Хеликон Шумен

гр. Шумен, бул. "Славянски" 88

Хеликон Ямбол

гр. Ямбол, ул. Търговска № 29

 

РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА (заглавие, ISBN №)

ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО, Чародейства 9789542710516

ЗООТРОПОЛИС, Чародейства          9789542716501

ТАЙНАТА НА КОКО, Чародейства    9789542719809

СМЕЛАТА ВАЯНА, Чародейства       9789542718499

КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА, Чародейства          9789544462567

РАПУНЦЕЛ И РАЗБОЙНИКA, Чародейства   9789542705505

РАЯ И ПОСЛЕДНИЯТ ДРАКОН, Чародейства              9789542725503

АЛИСА, Чародейства            9789542707110

АРИСТОКОТКИ, Чародейства            9789542707127

ЛЕЙДИ И СКИТНИКА, Чародейства 9789544466992

ДЪМБО, Чародейства          9789542720577

МУЛАН, Чародейства           9789542724032

ПЕПЕЛЯШКА, Чародейства 9789544466664

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА, Чародейства  9789544461904

МАЛКАТА РУСАЛКА АРИЕЛ, Чародейства   9789544462352

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА, Чародейства           9789544462741

НАПРЕД, Чародейства          9789542723998

КОЛИТЕ 3, Чародейства      9789542719755

НОВИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С МЕЧО ПУХ, Чародейства   9789542706625

ЦАР ЛЪВ, Чародейства        9789542701699

ТИГЪРА, Чародейства          9789544464141

ПИНОКИО, Чародейства     9789544463014

СЛОНБАЛОН, Чародейства 9789544468590

ПИТЪР ПАН, Чародейства   9789544463038

101 ДАЛМАТИНЦИ, Чародейства    9789544464530

КНИГА ЗА ДЖУНГЛАТА, Чародейства           9789544464424

МЕЧО ПУХ, Чародейства     9789544462154

ПРАСЧО, Чародейства          9789544467326