ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ (жребий от 09.09.2020 г.):

 1. Вх. № 48,  гр. Стара Загора: Искра Динева (родител/настойник)
 2. Вх. № 43,  гр. Пловдив: Радка Бакърджиева (родител/настойник)
 3. Вх. № 18,  гр. София: Антоанета Колева (родител/настойник)
 4. Вх. № 61,  гр. София: Диана Христова (родител/настойник)
 5. Вх. № 11,  гр. Монтана: Татяна Владимирова (родител/настойник)

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
„ПИСМОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЪМ ИСКАЛ ДА ИЗПРАТЯ“ 

Официалните правила се публикуват на сайта www.egmontbulgaria.com/konkurs за целия период на конкурса.

С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите Официални правила за провеждане.

Родителите и/или попечителите на участници в Конкурса под 18 г., декларират, че напълно са разбрали и приели условията за участие.

Организатор на конкурса:

Конкурсът ПИСМОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЪМ ИСКАЛ ДА ИЗПРАТЯ  се организира, провежда и администрира от издателство „Егмонт България“ ЕАД, гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9 (наричано по-долу „Организатор“).

Цел на конкурса:

Конкурсът ПИСМОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЪМ ИСКАЛ ДА ИЗПРАТЯ  е отворен към всички желаещи да участват, като за целта е необходимо да напишат писмо до свободно избран адресат, в което изразят разсъждения по свободно избрана тема. Основна цел на конкурса е да насърчи участниците да изразят своите творчески и езикови умения, мотивирайки себеизразяване и разсъждения по вълнуваща ги тема, без да налага тематични или други ограничения към участниците.

Участие в конкурса:

Конкурсът се провежда на територията на страната, без възрастово ограничение, като участниците е необходимо да изпратят не повече от 1 (едно) писмо, специално написано за Конкурса.

Организаторът на Конкурса няма да приема писма, изпратени директно от юридически лица, училища, други организации. Колективни писма, които имат повече от един автор, както и заявки за участие с повече от 1 (едно) писмо, няма да бъдат допускани за участие в Конкурса.

Всяко писмо трябва да бъде придружено от Декларация за съгласие от Субекта на лични данни

Декларацията за съгласие от Субекта на лични данни по образец трябва да бъде изтеглена ТУК. Можете да я попълните на Вашия компютър и след това да я принтирате, или да принтирате образеца и попълните на ръка. Писма, които не са придружени от Декларация, няма да бъдат допускани за участие в Конкурса.

С участието си в Конкурса всеки участник (както съответният родител/настойник, в случай, че участникът е под 18 г.) потвърждава, декларира и гарантира, че:

 • Представените писма са написани единствено от автора-участник в Конкурса;
 • Писмата не съдържат неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения, неподходящо съдържание.

Писмата, получени за Конкурса не подлежат на връщане обратно на участниците. Организаторът не е длъжен да съхранява писмата след 30.10.2020 г.

Съдържание и формат на писмото:

Участието в Конкурса става чрез написване на писмо на български език,  като няма ограничение за общия обем думи, избора на адресат или тема на писмото. Няма ограничение по отношение на използваната техника за написване на писмото (напечатано, написано на компютър/разпечатано, написано на ръка, др.), но ще бъдат приемани писма само на хартиен носител.

Писма в електронен формат, както писма, изпращани по електронен път,  няма да бъдат допускани за участие в Конкурса.

Изпращане на писмото и Декларацията за съгласие:

Всеки желаещ трябва да изпрати своето съчинение под формата на хартиено писмо в пощенски плик, не по-късно от 15 август 2020 година до адреса на Организатора, като важи датата на пощенското клеймо при подаване.

Изпращайте по следния начин:

По пощата/с куриер на адрес:  ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ, гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен” № 9

Тема: за конкурса ПИСМОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЪМ ИСКАЛ ДА ИЗПРАТЯ

До участие ще бъдат допускани писма, които отговарят на поставените условия, а именно:

 • Участникът да е предоставил заедно с написаното и изпратено писмо - попълнена Декларация-съгласие от Субекта на лични данни;
 • Писмото да бъде написано на български език и изпратено на хартиен носител чрез пощенска или куриерска доставка;
 • Писмото да бъде с клеймо на подаване, не по-късно от 15 август 2020 г.

Награден фонд:

Чрез жребий ще бъдат наградени общо 5 (пет) участници в конкурса, които ще получат:

 • Участие в лична среща със Стефани Петкова-Стефи, която ще се проведе през м. септември 2020 г. в гр. София. Организацията на срещата ще бъде уточнена и съобразена с възрастта на победителите в конкурса;
 • 1 (един) брой подаръчен комплект от 5 (пет) бр. издания на издателство „Егмонт“.

Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни с различни от посочените в тези правила.

Теглене на наградите:

Тегленето на жребия ще се осъществи на 4 септември 2020 г.* (*актуализация: на 9 септември 2020 г.), петък пред комисия. Награди получават изтеглените участници, по реда на тези правила. Жребият се тегли на принципа на случайния избор на името на участника, участвал в конкурса ПИСМОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЪМ ИСКАЛ ДА ИЗПРАТЯ.

За жребия се води протокол, който съдържа данни за:

 • дата, начален час и място на жребия;
 • присъстващи лица – членове на комисията;
 • изтеглените имена и видове награди;
 • краен час на жребия.

Протоколът е задължителен за Организатора и за всички участници в конкурса и жребия с награди.

Подписват го членовете на комисията, като по този начин в края на жребия удостоверяват истинността на жребия и протокола. Резултатите от жребия са окончателни и не могат да се обжалват.

Обявяване на наградените:

Изтегленият чрез жребий печеливш или неговият законен представител ще бъдат уведомени за факта, че са спечелили, за самата награда и за възможностите за нейното получаване, не по-късно от 10 септември 2020 г., четвъртък. Печелившите ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони.  Имената на победителите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: www.egmontbulgaria.com/konkurs и на Facebook страницата на ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ.

Заключителни условия:

Организаторът на конкурса е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За целите на конкурса организаторът може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в Конкурса и техните родители/настойници. Родителите/настойниците на участниците в Конкурса предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на законите на Република България и всякакви правни спорове се уреждат в Арбитражен съд при БТПП.

Участниците приемат също:

(а) да бъдат обвързани от настоящите Официални правила;

(б) че резултатите от жребия с награди са окончателни.

В случай че Конкурсът не се проведе или е възпрепятстван поради независещи от Организатора причини, заради които се нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на Конкурса, Организаторът си запазва правото да анулира, прекрати, промени или временно да спре Конкурса.

Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните правила за участие в Конкурса, като промените се отразяват в официалния сайт на Конкурса на интернет адрес: www.egmontbulgaria.com/konkurs 

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ПИСМОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЪМ ИСКАЛ ДА ИЗПРАТЯ“
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ХИТ!
14,90 лв.
ХИТ!
14,90 лв.
1,99 лв.