>> НАГРАДИ >> ОТ КЪДЕ ДА КУПИТЕ >> РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ >> ПОБЕДИТЕЛИ >> ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

  


Периодът на регистрация приключи.


Победители

 1. Евелина ******8229
 2. Елена ******6407
 3. Десислава ******8845

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ЗА МАЙНКРАФТЪРИ“

Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Кампанията („Играта“) се организира под името „ЗА МАЙНКРАФТЪРИ“.
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 3. Продължителността на Играта е от 05.09.2022 г. до 05.10.2022 г., включително (българско време).
 4. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия ѝ период на сайта на Играта - настоящата уебстраница, достъпваща се и от адрес www.egmontbulgaria.com/minecraftgame („Официални правила“).
 5. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки в периода на провеждане на Играта, считано от откриването ѝ до раздаването на наградите.
 6. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайта на Играта www.egmontbulgaria.com/minecraftgame.
 7. С участието си в Играта участникът заявява, че е запознат с Официалните правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

 

Раздел II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 1. Играта „ЗА МАЙНКРАФТЪРИ“ се организира, провежда и администрира от „Егмонт България“ ЕАД, ЕИК: 131202360, гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, наричано по-долу „Организатор”.
 2. Право на участие в Играта имат всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, направили регистрация за участие в Играта. Нямат право на участие служителите, работещи по трудово или гражданско правоотношение във фирмата на Организатора, членове на техните семейства, както и всички лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Играта „ЗА МАЙНКРАФТЪРИ“ е обвързана с покупка в периода на Играта.
 2. За да се включи в Играта, всяко лице трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
  • Да избере и закупи минимум два (2) бр. печатни издания с логото MINECRAFT от одобрения списък продукти, посочен в края на настоящите условия. В Играта участват само покупки във физическите търговски обекти на верига книжарници „Хеликон“, чийто списък е даден в края на документа, направени между 05.09.2022 г. и 05.10.2022 г. В Играта не участват покупки, направени в онлайн магазина на „Хеликон”, helikon.bg.
  • Да регистрира покупката на сайта www.egmontbulgaria.com/minecraftgame в рамките на продължителността на Играта, като попълни задължителните полета с необходимите за участие данни и качи ясна снимка на касовата бележка.
  • Да запази касовата бележка от покупката, която ще бъде изискана за справка, в случай че регистрираният участник спечели.
 3. Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава IV от настоящите правила, потребител, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.
 4. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на настоящите правила, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила. Касовите бележки се регистрират на www.egmontbulgaria.com/minecraftgame.
 5. Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
 6. Всеки участник в Играта има право да спечели само една награда за периода на Играта, независимо от броя на регистрираните касови бележки.
 7. Със завършване на регистрацията си, всеки участник дава своето съгласие за обработване на своите лични данни, необходими за целите на настоящата Игра по правилата на Организатора.
 8. Всеки участник трябва да запази до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта www.egmontbulgaria.com/minecraftgame. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител ще изиска касовата бележка, регистрирана от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

 

Раздел IV. НАГРАДЕН ФОНД И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Количество и вид на наградите: Общо три индивидуални курса по MINECRAFT програмиране за деца на възраст от 7 до 15 г. в DevAcademy от Robotika.bg. Всеки индивидуален курс е с обща продължителност от общо 12 урока, като всеки урок е с продължителност от 90 минути. Индивидуалният курс ще се проведе онлайн и по график, съгласуван между победителя и преподавател от DevAcademy, като ще бъдат изтеглени общо 3 (трима) печеливши, всеки от които може на свободен избор да регистрира дете, което да вземе участие в индивидуалния курс.
 2. Всеки от печелившите трябва да подаде необходимата информация за участие в курса в срок от 10 дни след обявяване на печелившите в Играта.
 3. Онлайн занятията ще се проведат с помощта на софтуера Zoom, като Организаторът или DevAcademy не носят отговорност за осигуряване на минималните технически изисквания, необходими за участие в курса.
 4. Минималните изисквания за участие в курса са:

 4.1. Минимални изисквания за операционна система

Устройство

Минимална поддържана версия

Chromebook 

Chrome OS 83 

iPad 

iOS 10 

Mac 

High Sierra 10.13 

PC 

Windows 7

 

4.2. Минимални хардуерни изисквания

 4.2.1. Chromebook, Mac, and Windows PC хардуерни изисквания

Устройство

Нужни спесификации

CPU 

Intel Core i3-3210 3.2 GHz AMD A8-7600 APU 3.1 GHz or equivalent 

RAM 

2 GB 

GPU 

Integrated: Intel HD Graphics 4000 (Ivy Bridge) or AMD Radeon R5 series (Kaveri line) with OpenGL 4.4 Discrete: Nvidia GeForce 400 Series or AMD Radeon HD 7000 series with OpenGL 4.4 

HDD 

Minimum of 1 GB for game core, maps, and other files 

 

4.2.2. iPad хардуерни изисквания 

Устройство

Нужни спесификации

CPU 

64 bit 

RAM 

1 GB 

 

 1. Наградите се теглят след приключване на периода на регистрация, на случаен принцип в присъствието на нотариус, в срок до 10 дни след приключване на Играта. В случай на удължаване на Играта, датата на теглене на наградите ще бъде оповестена допълнително.

 

Раздел V. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта www.egmontbulgaria.com/minecraftgame чрез едно име и последните четири цифри на телефонен номер, както информирани чрез телефонно обаждане от Организатора в рамките на 5 календарни дни от изтеглянето на спечелилите. За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т. 2.
 2. Ако участникът не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираната касова бележка, или въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 5 поредни работни дни, то Спечелилият губи правото да получи наградата си.
 3. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.
 4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
 5. Всички данъчни задължения, следващи получаването на наградата от печелившия участник, ако има такива, са негово лично задължение и Организаторът не е обвързан с тях.

 

Раздел VI. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
  • Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
  • Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в Играта.
 2. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 3. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването ѝ поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за съдържанието на индивидуалния курс по MINECRAFT програмиране за деца на възраст от 7 до 15 г. в DevAcademy от Robotika.bg.
 4. Организаторът или DevAcademy не носят отговорност за осигуряване на минималните технически изисквания, необходими за участие в индивидуалния курс по MINECRAFT програмиране за деца на възраст от 7 до 15 г. в DevAcademy от Robotika.bg.
 5. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта поради форсмажорни обстоятелства.
 6. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.

 

Раздел VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

Администратор на Вашите лични данни е:

„Егмонт България” ЕАД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, с ЕИК: 131202360  

Информация за връзка: Тел. + 3592/ 988 01 20, e-mail адрес mail@egmontbulgaria.com

 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (две имена, телефон или други) за цели, свързани с Играта, както и тези данни да бъдат използвани (събирани, обработвани и съхранявани) от Организатора/Администратора „Егмонт България“ ЕАД за цели, свързани с Играта и/или обявяване на печелившите, предоставянето на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 2. С регистрация за участие в Кампанията всеки участник дава съгласие по чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта.
 3. Съгласно действащото законодателство, Организаторът/Администраторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на лично име и последните четири цифри от контактен телефонен номер.
 4. Организаторът/Администраторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта.
 5. Организаторът/Администраторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила на и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта.
 6. Личните данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
 7. Личните данни, предоставени от участниците в кампанията, се съхраняват от Организатора/Администратора за срока на Играта, след което се унищожават без ненужно забавяне.
 8. Личните данни на спечелилите участници в кампанията се съхраняват от Организатора/Администратора за срок от три месеца след приключване на Играта, освен данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България. След посочените срокове личните данни се унищожават без ненужно забавяне.
 9. Организаторът/Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с участието в Играта на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
  • Изрично получено съгласие от регистриран участник в Играта;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Организатора/Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Организатора/Администратора или на трета страна.
 10. Целите, за които се събират личните данни на участниците са участие в Играта и предоставяне на награда на печеливш участник.
 11. Принципите на обработка на личните данни се основават на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 12. Организаторът/Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като участници в Играта за следните цели:
  • Регистрация и участие на потребител в Играта;
  • Предоставяне на награди – за участниците, които са спечелили награди при участие в Играта, се събират и обработват данни, предоставени от тях, за да бъде предоставена спечелената награда.
 13. Организаторът/Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за посочените цели и на следните основания: име и фамилия, мобилен телефонен номер.
 14. Личните данни са събрани от Организатора/Администратора от лицата, за които се отнасят, като се предоставят лично от тях. Не се извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Всеки участник може по всяко време да види при поискване какви данни се съхраняват и обработват за него, както и да поиска те да бъдат коригирани или допълнени.
 15. Личните данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
 16. Ако участник в Играта не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Организатора/Администратора за конкретната цел на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, да възрази, както и да поиска данните му да бъдат унищожени. С оттегляне на съгласието за предоставяне на лични данни, респ. с подаване на възражение или искане за унищожаването на предоставените от участника данни в периода на Играта, се прекратява неговото по-нататъшно участие в Играта.
 17. Участник в Играта има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му.

 

Раздел VIII. ДРУГИ

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 3. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение, които да публикува или разпространи в медиите и публичното пространство.
 4. Участници, които не отговарят на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 5. Участници, които използват фалшива идентичност, създават или са създали фалшиви регистрации с цел повече участия в Играта или нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 6. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори и споразумение или в краен случай при невъзможност да се постигне такова – чрез намесата на компетентните органи.

 

Раздел IX. СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН”, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Хеликон Асеновград

гр. Асеновград, ул. „Изложение" №2

Хеликон Айтос

гр. Айтос, ул. „Цар Освободител" №5

Хеликон Благоевград

гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" №1

Хеликон Бургас

гр. Бургас, пл. „Тройката" №4

Хеликон Бургас Център

гр. Бургас, ул. „Александровска" №51

Хеликон Варна 2

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" №48

Хеликон Варна 3

гр. Варна, бул. „Сливница" №22

Хеликон Варна Център

гр. Варна, ул. „Княз Борис" №17

Хеликон Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 17

Хеликон Враца

гр. Враца, ул. „Никола Войводов” № 18

Хеликон Габрово

гр. Габрово, ул. „Ген. Радецки" №28

Хеликон Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” №3

Хеликон Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска" №11

Хеликон Добрич

гр. Добрич, ул. „25 септември” № 34

Хеликон Карлово

гр. Карлово, ул. „Гурко” 10

Хеликон Кърджали

гр. Кърджали, бул. „България” № 58

Хеликон Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. „Демокрация" 33

Хеликон Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски" №34

Хеликон Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. „2-ри януари" №2

Хеликон Плевен

гр. Плевен , ул. „Васил Левски" 161

Хеликон Плевен 2

гр. Плевен, бул. „Данаил Попов" №18

Хеликон Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов" 13

Хеликон Пловдив Център

гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 29

Хеликон Разград

гр. Разград, бул. „България” 9

Хеликон Русе

гр. Русе, ул. „Александровска” № 50

Хеликон Сливен

гр. Сливен, ул. „Цар Освободител" №28

Хеликон Смолян

гр. Смолян, бул. „България" №57, блок Ела

Хеликон София – Витоша

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 68

Хеликон София – Славейков

гр. София, пл. „Славейков” № 1

Хеликон София – Съборна

гр. София, ул. „Съборна” 5

Хеликон София – Шишман

гр. София, ул. „Цар Иван Шишман" 27Б

Хеликон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики" 100

Хеликон Стара Загора 2

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики" 133

Хеликон Троян

гр. Троян, ул. „Васил Левски" №42

Хеликон Търговище

гр. Търговище, ул. „Васил Левски" №9

Хеликон Хасково

гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” № 14

Хеликон Шумен

гр. Шумен, бул. „Славянски" 88

Хеликон Ямбол

гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 29

 

 

РАЗДЕЛ X. СПИСЪК НА ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ С ЛОГОТО „МАЙНКРАФТ“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА:

ЗАГЛАВИЕ

ISBN

MINECRAFT: СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

9789542718086

РЪКОВОДСТВО ЗА НЕДЪРА И КРАЯ

9789542720775

MINECRAFT ОЦЕЛЯВАНЕ: КНИГА С ЛЕПЕНКИ

9789542721253

МОБОЛОГИЯ

9789542720843

РЪКОВОДСТВО ЗА ФЕРМЕРСТВО

9789542722045

MINECRAFT ЗА НАЧИНАЕЩИ

9789542719748

MINECRAFT: МИНИАТЮРНИ КОНСТРУКЦИИ

9789542727576

MINECRAFT: ОСТРОВЪТ

9789542720850

MINECRAFT: КАТАСТРОФАТА

9789542722427

MINECRAFT: ИЗГУБЕНИТЕ ДНЕВНИЦИ

9789542723370

MINECRAFT: КРАЯ

9789542724377

MINECRAFT: ПЪТУВАНЕТО

9789542726111

MINECRAFT: ПОТЪНАЛИЯТ КОРАБ

9789542726364

MINECRAFT: ВЪЗХОДЪТ НА АРХИ-ИЛАГЕРА

9789542727064

МАТЕМАТИКА ЗА МАЙНКРАФТЪРИ, 5-8 години, ЗА НАЧИНАЕЩИ

9789542727712

МАТЕМАТИКА ЗА МАЙНКРАФТЪРИ, 5-8 години, ЗА НАПРЕДНАЛИ

9789542727729

МАТЕМАТИКА ЗА МАЙНКРАФТЪРИ, 7-10 години

9789542727736

МАТЕМАТИКА ЗА МАЙНКРАФТЪРИ, 9-10 години

9789542727743

МАТЕМАТИКА ЗА МАЙНКРАФТЪРИ, 10-11 години

9789542727750

МАТЕМАТИКА ЗА МАЙНКРАФТЪРИ, 11-12 години

9789542727767