Глава 19

Лейди Есланда

Спитълуърт тръгнал към тъмницата. Херингбоун вече го нямало и нищо не пречело на лорда да убие тримата задържани. Щял да ги застреля и да измисли някаква история. Хрумнало му да замъкне телата до трезора, където пазели кралските скъпоценности, и да пусне слуха, че тримата са опитали да ги откраднат.

Точно преди да влезе в тъмницата чул тих глас:

– Добър вечер, лорд Спитълуърт.

Обърнал се и видял лейди Есланда. Тя стояла на спираловидното стълбище със замислено изражение и разпусната дълга гарвановочерна коса.

– Скъпа ми лейди Есланда, защо сте будна в този късен час?

– Не можах да заспя и реших да се поразходя – отвърнала тя с разтуптяно сърце.

Всъщност лейди Есланда спяла дълбоко, когато някой почукал припряно на вратата ѝ. Била Хети, която при сервирането на виното за Спитълуърт дочула лъжите за Нико Коп. Била любопитна да разбере и какви са по-нататъшните намерения на лорда и долепила ухо на вратата на стаята на стражите. Когато помъкнали тримата доблестни войници, хукнала към спалнята на лейди Есланда с надеждата, че тя ще ги спаси. Прислужницата не знаела, че господарката ѝ била тайно влюбена в капитан Гудфелоу, но я харесвала най-много от всички придворни дами, защото била умна и добра. Лейди Есланда дала на Хети няколко златни монети, посъветвала я да напусне двореца заради грозящата я опасност и грабнала един фенер. Докато слизала по извитото стълбище, чула как Херингбоун заповядал да не разстрелват тримата мъже, а да ги затворят в тъмницата в очакване на справедлив съд. Разтревожила се за съдбата им и останала на стълбите, за да види какво ще последва.

И ето че след малко се задал Спитълуърт с пистолет в ръка.

– Лорде, дочух гласа на главния съветник – подхванала лейди Есланда. – Къде е той?

– Той се пенсионира. Пред вас стои новият главен съветник.

– Поздравления! – Есланда се престорила на зарадвана. – Значи вие ще се заемете с делото на тримата в тъмницата.

Лордът я изгледал любопитно и заявил:

– Много добре сте осведомена, лейди Есланда! Откъде знаете за тях?

– Случайно чух Херингбоун да споменава, че достойните мъже заслужават справедлив съд. Крал Фред би бил на същото мнение, тъй като държи да бъде уважаван и обичан от поданиците си, а това е важно за всеки владетел.

Лейди Есланда почти успяла да заблуди Спитълуърт, че се интересува единствено от реномето на краля. Всеки би ѝ повярвал, ала не и лордът. Той доловил лекото трептене на гласа ѝ и заподозрял, че вълнението се дължи на топлите ѝ чувства към някого от тримата мъже – инак защо би тръгнала посред нощ да ги спасява. Погледнал я изпитателно и рекъл:

– Интересно кой от арестуваните е скъп на сърцето ви.

Лейди Есланда не могла да овладее плъзналата по лицето ѝ руменина и лордът добавил:

– Надали е Огдън. Той е простоват, пък и женен. Уагстаф е забавен, ала целият е в циреи. Значи рицарят на сърцето ви е красивият капитан Гудфелоу! Заради него се изчервихте, нали? Не падайте толкова ниско, лейди Есланда! Та той произлиза от семейство на сиренари!

– За мен няма значение дали си крал, или сиренар. Важното е да си честен човек, а ако войниците бъдат застреляни без справедлив съд, доблестта на краля ще бъде сериозно накърнена. Щом се събуди, ще го уведомя за тази опасност.

Есланда се разтреперила, но събрала сили, изкачила се по стълбището и се прибрала в спалнята си. Цяла нощ не мигнала, защото не била сигурна, че е направила достатъчно, за да спаси живота на тримата.

Спитълуърт стоял в ледения коридор, докато краката му премръзнали. Чудел се какво да измисли – искал да се отърве от войниците, тъй като знаели твърде много, но лейди Есланда била права, че ако тримата бъдат застреляни без съд, хората ще обвинят краля. Фред щял да се разгневи, да му отнеме титлата на главен съветник и всичките мечти за власт и богатство, които лелеел след посещението в Маршландия, щели да се сринат на мига… Мислил, мислил и накрая не влязъл в тъмницата, а си легнал. Чувствал се много засегнат – лейди Есланда била отказала на предложението му да стане негова жена и предпочитала сина на прост сиренар! Загасил свещта с мисълта, че един ден ще я накара да му плати за горчивата обида.